Shtyp

Раководни службеници

Posted in Советници Скопје (alb)

Nëpunësit udhëheqës

Këshilltare shtetërore për punë të përgjithshme dhe juridike

ANDRIJANA SLIVOSKA

TË DHËNA PERSONALE: E lindur më 24.09. 1962, në Shkup

ARSIMI: Fakulteti Juridik, me provimin e dhënë të jurisprudencës

PËRVOJA E PUNËS:

-          Prej dt. 01.08.1989 e punësuar në vendin e punës bashkëpunëtore profesionale në Avokaturën publike të Qytetit të Shkupit

-          Prej dt. 01.10.1996 punon në Avokaturën publike të Republikës së Maqedonisë në vendin e punës: bashkëpunëtore profesionale

-          Prej vitit 2002 – në vendin e punës Bashkëpunëtore në Avokaturën publike të Republikës së Maqedonisë, për rajonin e Shkupit 

-          Prej vitit 2004 Këshilltare në Avokaturën publike të Republikës së Maqedonisë, për rajonin e Shkupit

-          Prej vitit 2007, me miratimin e Ligjit të ri për Avokaturën e Shtetit, është këshilltare për punë juridike në Avokaturën e Shtetit të Republikës së Maqedonisë, për rajonin e Shkupit.

-          Këshilltare shtetërore për punë të përgjithshme dhe juridike është prej dt. 15.03.2010

 

Udhëheqës i Njësisë për menaxhim me resurset njerëzore

  

Udhëheqëse e Njësisë për punë juridike dhe përfaqësim

 

BLLAGICA MIHAJLOSKA

TË DHËNA PERSONALE: E lindur më 28.10. 1958, në Prilep

ARSIMI: Fakulteti Juridik, me provimin e dhënë të jurisprudencës

PËRVOJA E PUNËS:

-          Prej dt. 15.06.1989 është punësuar në vendin e punës bashkëpunëtore profesionale në Avokaturën publike themelore – Prilep

-          Prej dt. 01.12.1994 punon në Avokaturën publike të Republikës së Maqedonisë, në vendin e punës bashkëpunëtore profesionale.

-          Prej vitit 2002 në vendin e punës bashkëpunëtore në Avokaturën publike të Republikës së Maqedonisë për rajonin e Shkupit

-          Prej vitit 2004 Këshilltare në Avokaturën publike të Republikës së Maqedonisë, për rajonin e Shkupit

-          Prej vitit 2007, me miratimin e Ligjit të ri për Avokaturën e Shtetit, është këshilltare për punë juridike në Avokaturën e Shtetit të Republikës së Maqedonisë për rajonin e Shkupit.

   

Udhëheqëse e Njësisë për Revizion të Brendshëm

DIVNA NAJDENOVA

TË DHËNA PERSONALE: E lindur më 30.04.1959, në Tetovë

ARSIMI: Fakulteti Ekonomik

PËRVOJA E PUNËS:

-          Prej dt. 03.05.1985 deri më 13.03.2008 në NP “MRT”

-          Prej dt. 14.03.2008 – Këshilltare – revizore e brendshme në Avokaturën e Shtetit të Republikës së Maqedonisë për Shkupin

-          Udhëheqëse e Njësisë për revizion të brendshëm prej dt. 15.03.2010.