Shtyp

Avokate e shtetit për rajonin e Shkupit

Posted in Правобранители Скопје (alb)

Lidija Shterjova

TË DHËNA PERSONALE: E lindur më 17.12.2967, në Shkup

 ARSIMI: Fakulteti Juridik, me provimin e dhënë të jurisprudencës

 PËRVOJA E PUNËS:

-          Prej 05.10.2000 e punësuar në vendin e punës Bashkëpunëtore profesionale në Avokaturën e Shtetit të Republikës së Maqedonisë

-          Prej vitit 2002 e punësuar në vendin e punës Bashkëpunëtore në Avokaturën e Shtetit të Republikës së Maqedonisë

-          Prej vitit 2004 Bashkëpunëtore në Avokaturën e Shtetit të Republikës së Maqedonisë

-          Prej vitit 2007, me miratimin e Ligjit të ri për Avokaturën e Shtetit, është këshilltare për çështje juridike në Avokaturën e Shtetit të Republikës së Maqedonisë për rajonin e Shkupit

-          Prej 06.12.2012 është Avokate e shtetit për rajonin e Shkupit, me mandat të përhershëm. 

Lidija-Sterjova

Shtyp

Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

Posted in Правобранители Скопје (alb)

Zoran Petkovski 


TË DHËNA PERSONALE: I lindur më 25 shkurt 1967

 PËRVOJA E PUNËS:

-          Viti 1992 – jurist i diplomuar, Drejtoria Republikane e Gjeodezisë

-          Viti 1996 – drejtor i ndërmarrjes private me kapital të përzier të huaj

-          Viti 1997 – Ministria e Drejtësisë

-          Viti 1998 – bashkëpunëtor profesional për Zyrën e Avokaturës, kurse më vonë edhe avokat

-          Viti 2002 – jurist i diplomuar në Ministrinë e Mbrojtjes, si udhëheqës i njësisë rajonale

-          Viti 2005 – Qendra për Menaxhim me Kriza, si udhëheqës për çështje juridike

-          Prej datës 09.10.2012 – Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit, me mandat të përhershëm 

 

zoran-petkovski
   

Shtyp

Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

Posted in Правобранители Скопје (alb)

Vishnja Mlladenovska

TË DHËNA PERSONALE: Elindur më 18.07.1978, në Shkup

 

ARSIMI: Fakulteti Juridik, me provimin e dhënë të jurisprudencës

 

PËRVOJA E PUNËS:

-          Prej Maj të vitit 2001 deri më 11.04.2011 – bashkëpunëtore Juridike në SHA Makpetrol – Shkup

-          Prej 12.04.2011, Avokate e Shtetit për rajonin e Shkupit, me mandat të përhershëm 

Visnja-Mladenovska

Shtyp

Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

Posted in Правобранители Скопје (alb)

Aleksandar Marinçeski 


TË DHËNA PERSONALE: I lindur më 06.04.1971, në Shkup

 ARSIMI: Fakulteti Juridik, me provimin e dhënë të jurisprudencës 

 PËRVOJA E PUNËS:

-          Prej 19.02.1998 deri më 01.09.2001, bashkëpunëtor profesional në Zyrën e Avokatëve

-          Prej 01.09.2001 deri më 03.09.2002 – avokat

-          Prej 03.09.2002, zëvendës-avokat i shtetit i RM-së, për rajonin e Shkupit

-          Prej 20.08.2007, Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

-          I rizgjedhur më 12.04.2011, me mandat të përhershëm 

Aleksandar_Marinceski_Skopje.jpg

Shtyp

Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

Posted in Правобранители Скопје (alb)

Ivica Petrov 

 

TË DHËNA PERSONALE: I lindur më 12.05.1963, në Zagreb, R. e Kroacisë

 ARSIMI: Fakulteti Juridik, me provimin e dhënë të jurisprudencës  

 PËRVOJA E PUNËS:

-          Prej 01.08.1989 deri më 11.05.1006, bashkëpunëtor profesional në Gjykatën Themelore Shkupi 2 – Shkup

-          Prej 11.05.2006, Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupir

I Shkarkuar për shkak të skadimit të afatit

Ivica_ Petrov_Skopje.jpg
   

Shtyp

Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

Posted in Правобранители Скопје (alb)

Zllatko Uzunoski 


TË DHËNA PERSONALE: I lindur më 20.04.1961, në Prilep 

ARSIMI: Fakulteti Juridik, me provimin e dhënë të jurisprudencës 

 PËRVOJA E PUNËS:

-          Prej vitit 2002 deri më vitin 2003, bashkëpunëtor profesional në Gjykatën Themelore Shkupi I – Shkup

-          Prej vitit 2003 deri më vitin 2009, bashkëpunëtor për çështje juridike në Avokaturën e Shtetit të Republikës së Maqedonisë, për qytetin e Shkupit

-          Prej 02.12.2008 – Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit, më mandat të përhershëm 

zlatko-uzunoski-skopje.jpg

Shtyp

Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

Posted in Правобранители Скопје (alb)

Sasha Stançeski  

TË DHËNA PERSONALE: I lindur më 11.05.1961, në Shkup   

 ARSIMI: Fakulteti Juridik – drejtimi i jurisprudencës, me provimin e dhënë të jurisprudencës 

 PËRVOJA E PUNËS:

- Prej vitit 1990 deri më vitin 2008, Avokat

Prej 02.12.2008 – Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit, me mandat të përhershëm

stanceski-sk.jpg
   

Shtyp

Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

Posted in Правобранители Скопје (alb)

Vllade Bogdanoski  

 

TË DHËNA PERSONALE: I lindur më 31.01.1956, në Gostivar 

 ARSIMI: Fakulteti Juridik, me provimin e dhënë të jurisprudencës 

  PËRVOJA E PUNËS:

-          Prej vitit 1985, jurist në Fabrikën e tekstilit “Goteks” – Gostivar

-          Prej vitit 1993 deri më vitin 2006 – Avokat

-          Prej vitit 2006 zëvendës-avokat publik i RM-së, për rajonin e Shkupit

-          Prej 20.08.2006 Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

-          I shkarkuar për shkak të skadimit të mandatit

-          I rizgjedhur më 20.09.2011, me mandat të përhershëm 

Vlade_Bogdanoski_Skopje.jpg

Shtyp

Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

Posted in Правобранители Скопје (alb)

Ruzha Spasevska 


TË DHËNA PERSONALE: E lindur më vitin 1953, në f. Sirulla, komuna e Ohrit

ARSIMI: Fakulteti Juridik, me provimin e dhënë të jurisprudencës

 PËRVOJA E PUNËS:

-          Prej vitit 1978, stazhiere në Avokaturën publike komunale

-          Prej vitit 1981 bashkëpunëtore profesionale në Avokaturën publike komunale, Kërçovë

-          Prej vitit 1984 Avokate publike komunale në Kërçovë

-          Prej vitit 2005 zëvendës-prokurore publike e RM-së për rajonin e Kërçovës

-          Prej vitit 2008 Avokat e shtetit për Kërçovën

-          Prej 02.12.2008 është Avokate e shtetit për rajonin e Shkup, me mandat të përhershëm 

Ruza_Spasevska_Kicevo.jpg

Shtyp

Avokat i Shtetit për rajonin e Shkupit

Posted in Правобранители Скопје (alb)

Emilia Radojkova 


TË DHËNA PERSONALE: E lindur më 23.11.1965, në Shkup

ARSIMI: Fakulteti Juridik, me provimin e dhënë të jurisprudencës

PËRVOJA E PUNËS:

-          Prej 01.11.1996 deri më 01.01.1998 bashkëpunëtore profesionalë në Avokaturën publike të Qytetit të Shkupit

-          Prej 01.01.1998 deri më 23.01.2007 këshilltare në Avokaturën publike të Republikës së Maqedonisë

-          Prej 23.01.2007 zëvendës-avokate e RM-së për rajonin e Shkupit

-          Prej 20.08.2007 – Avokate e Shtetit për rajonin e Shkupit

-          E rizgjedhur më 20.09.2011, me mandat të përhershëm

Emilija_Radojkova_Skopje.jpg