Артикли

Печати

Известување

   ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖА СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ ВО ОХРИД ВО ДЕНОВИТЕ 30.11.2012 И 01.12.2012 ГОДИНА.
   НА СОВЕТУВАЊЕТО ПРИСУСТВУВАА ДРЖАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОЛИВЕРА КИТАНОВА - МИЦЕВСКА И ДРЖАВНИТЕ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ЗА СОДВЕТНО ПОДРАЧЈЕ. НА ИСТОТО БЕА ПРИСУТНИ И ГОСТИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ, ПРЕДВОДЕНИ ОД ДИРЕКТОРОТ НА УИПР Г-ДИН ЗОРАН КРСТАНОВСКИ .
   НА СОВЕТУВАЊЕТО ОСНОВНА ТЕМА БЕШЕ ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАТИЈА ("СЛ. ВЕСНИК НА РМ" БР. 95/12) И ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ("СЛ.ВЕСНИК НА РМ" БР. 131/12).
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА