Артикли

Печати

Известување

Posted in Вести

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
објавува

И З В Е С Т У В А Њ Е 

Државното правобранителство на Република Македонија ја известува јавноста дека на ден 19.02.2010 година (петок) до Комисијата за верификација на фактите доставени со нотарски заверени изјави од Државниот правобранител на Република Македонија и Државните правобранители за конкретно подрачје за несоработување со органите на државната безбедност за периодот опфатен со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција (“Сл.весник на РМ” бр. 14/08 и 64/09).

Државно Правобранителство на Република Македонија