Печати

Огласи

Posted in Огласи

Согласно Член 52 став 2 од законот за админитративни службеници а во врска со Интерен оглас бр/18 објавен на 05.10.2018 година,се објавуваат следните донесени  одлуки:
Одлуки за оглас

Оглас бр. 1/2018 линкот:  http://drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/index.php/mk/component/content/article/11-2013-12-24-20-21-15/56-2013-12-24-23-46-11

Оглас бр. 2/2018
Линкот: http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/index.php/mk/component/content/article/11-2013-12-24-20-21-15/52-2013-12-24-23-32-44

Оглас бр.1-1/2017 линкот https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c4194570-30b6-4260-9e31-2de9ea2f9f2b/5

Оглас бр.1-2/2017 линкот https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/301e80dd-a927-464d-b273-23c851808c6e/5

Оглас бр.1-3/2017 линкот https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dc4bc7d6-3f5c-4b62-a200-b7d3343c55c4/5

Оглас бр.1-4/2017 линкот https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f3802994-989e-401f-852e-6d30c50c2a1a/5

Оглас бр.1-5/2017 линкот https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/825c7891-4ff2-48d6-a029-eef32a82351f/5

Оглас бр.1-6/2017 линкот https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f286f381-3c55-4054-9ff4-c49c1583dc0c/5

Оглас бр.1-7/2017 линкот https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/05bc6116-3b1f-4a0d-98be-528204ce1001/5

Оглас бр.1-8/2017 линкот https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d7f4d2c2-95ce-47a7-8a0c-eba89be791ca/5

Оглас бр.1-09/2017 линкот https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bea3f921-be79-427d-b753-d000873ac9a1/5

Оглас бр.1-10/2017 линкот https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1c63c5ab-229a-4798-a9e2-c49e1cd8e336/5

Број на оглас:1-1/2016 

Број на оглас:1-2/2016

Број на оглас: 1-3/2016

Број на оглас: 1-4/2016

Број на оглас: 1-5/2016

Број на оглас: 1-6/2016

Број на оглас: 1-7/2016

Број на оглас: 1-8/2016