Печати

Листа на информации закони и одлуки

Posted in Закони

 • Закон за Државно Правобранителство (сл.весник на Р.М. бр. 87/07), Одлука за уставен суд бр. 121/2010 од 15.12.2012 година,
 • Закон за приватизација на државно земјиште (сл. весник на Р.М. бр. RM бр. 4/05,13/07,165/08,146/09,18/11,51/11),
 •  Закон за денационализација (сл. весник на Р.М. бр. RM бр. 20/98, 31/00, 42/03, 44/07, 14/09, 20/09,72/10, 171/2010, 55/13),
 • Закон за градежно земјиште (сл. весник на Р.М. бр. RM бр. 17/11, 53/11,144/12, 25/13, 137/13),
 • Закон за земјоделско земјиште (сл. весник на Р.М. бр. RM бр. 135/07, 18/11, 42/11, 148/11,95/12, 87/13),
 • Закон за експропријација (сл. весник на Р.М. бр. 95/12, 131/12, 24/13),
 • Закон за домување (сл. весник на Р.М. бр. 99/09, 57/10,36/11, 54/11, 13/12, 55/13),
 • Закон за продажба на станови во општествена сопственост (сл. весник на Р.М. бр. 36/90, 62/92, 7/98, 24/03, 24/11),
 • Закон за нотаријат (сл. весник на Р.М. бр. 55/07, 86/08, 139/09, 135/11),
 • Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал  (сл. весник на Р.М. бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03, 38/04, 35/06,84/07,123/12),
 • Закон за ловство (сл. весник на Р.М. бр. br 26/09, 82/09, 1/12, 69/13),
 • Закон за постапување по претставки и предлози (сл. весник на Р.М. бр. 82/08,13/13)