Печати

Стратешки план 2015-2017

Posted in Стратешки план

СТРАТЕШКИ ПЛАН

НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

                                                      2015 - 2017

(Пречистен текст) ЈАНУАРИ 2015 година

1.1. ВОВЕД

Државното правобранителство на Република Македонија согласно Законот за државно правобранителство (Сл весник на РМ бр.87/07) е државен орган кој презема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија, државните органи основани со закон пред судовите и другите органи во земјата и странство, и врши други работи утврдени со овој и друг закон.

 

            Приоритетна цел на органот е правна заштита на имотните права и  интереси на Република Македонија, пред судовите и други органи во земјата и странство. Ефикасноста во своето работење ја постигнува со тим составен од обучен кадар.

Децениите поминати во целта за правна заштита на државата од повеќе аспекти придонесе да Државното правобранителство на Република Македонија стане самостојна институција која претставува важен фактор при остварување и заштита на интересите на државата.

            Стратешкиот план на Државното правобранителство е стратешки документ преку кој се дефинираат активностите за остварување на својата конкретна и единствена цел.

Стратешкиот план за период од 2015 година- 2017 година, преставува континуирано продолжување на стратешките цели и приоритети на Државното правобранителство на Република Македонија, програмите, активностите , потребните ресурси и финансиски средства за нивна реализација, како и очекуваните резултати.

            Како законски застапник на државата Државното правобранителство на Република Македонија своите стратешки цели ги утврдува преку стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во својот домен на дејствување.

1.2. МИСИЈА

            Државното правобранителство на Република Македонија е државен орган кој презема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија

 

1.3. ВИЗИЈА

            Обезбедување висококвалитетна, професионална, независна, ефикасна  заштита на имотните права и интереси на Република Македонија.

1.4.  ЗАДАЧИИОБВРСКИ

            Државното правобранителство на Република Македонија од областа на своето постапување ги има следните задачи и обврски:

            -Постојано  редовно, благовремено, економично преземање на сите правни мерки и средства во постапките кои се водат пред судовите и другите органи и институции.

            -Донесување на Годишен распоред за работа на Државното правобранителство на Република Македонија за 2015 година 

            - Изготвување на Годишен план за јавни набавки за 2015 година

            -Изготвување на финансов план за 2015 година

            - Да се изработи Годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците за 2015 година

            - Да се изготват полугодишни извештаи за спроведување на Законот за постапување по претставки и предлози

            - Да биде изготвена годишна Информација за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

            - Да се изготват полугодишни извештаи за спроведување на Законот за спречување на корупцијата

            - Да биде изготвен План за годишна обука и да се изготват полугодишни Извештаи за реализирање на Планот за годишна обука.

            - Да се донесе Програма за волонтирање

            - Да се одржат две (2) советувања на ниво на државни правобранители, две (2) на стручен кадар и две (2) на стручно административниот кадар.

            - Воспоставување на автоматизиран компјутерски систем за управување сигурност и заштита во заведувањето и распоредувањето на предметите кои се водат во Државното правобранителство на Република Македонија

            - Воведување на електронски систем за електронско управување на податоци во Секторот за човечки ресурси

                       

1.5.СПЕЦИФИЧНОСТИ НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

             Државното правобранителство на Република Македонија ги остварува своите надлежности врз основа на Уставот, закон и ратификуваните меѓународни договори.

            Делокругот на работа на Државното правобранителство на Република Македонија е утврден во Законот за државното правобранителство (Сл весник на РМ бр. 87/07).

            Согласно член 2 од Законот за државното правобранителство,  Државното правобранителство на Република Македонија е државен орган кој презема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија, а согласно член 5 од истиот закон Државниот правобранител и државните правобранители ги штитат имотните права и интереси на Република Македонија и на државните органи основани со закон пред судовите и другите органи во земјата и странство.

            Согласно член 8 од Законот за државното правобранителство (Сл весник на РМ бр.87/07), Државните правобранители во вршењето на својата функција се самостојни и за својата работа одговараат пред Владата на Република Македонија и пред Државниот правобранител. Согласно член 10 од истиот закон државните правобранители преземаат дејствија пред суд, друг орган или правни лица за кои со овој или друг закон е овластен државниот правобранител.

            Државното правобранителство, во својата работа применува закони,  законски прописи и подзаконски акти кои уредуваат правна материја од повеќе области на правото, како што се: Законот за облигациони односи, Законот за сопственост и други стварни права, Законот за денационализација, Законот за градежно земјиште со подзаконските акти, прописите поврзани со трансформација на општествениот капитал и продажбата на државниот капитал; Законот за парничната постапка,  Законот за извршување, Законот за општа управна постапка, Закон за експропријација, Законот за стечај, Закон за нотарска дејност, Закон за кривична постапка во делот на оштетните побарувања и други правни прописи.

            Во текот на постапката за денационализација, Државното правобранителство на Република Македонија превзема соодветни мерки и правни средства за заштита на имотните права и интереси на Република Македонија. Во сите случаи кога Државното правобранителство на Република Македонија констатира повреди на имотните права и интереси на Републиката во процесот на денационализација, поднесува тужби до Управниот суд, односно жалба до Вишиот управен суд. Од страна на Државниот правобранител на Република Македонија во рамките на надлежностите се прават напори да се испочитува ставот на Владата на РМ овој  процес да заврши што е можно поскоро.

            Државното правобранителство на Република Македонија учествува во постапките за отуѓување на градежното изградено и неизградено земјиште со давање на соодветно мислење, неговата приватизација согласно Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, како и за отуѓување на други недвижности сопственост на државата.

            Активното учеството на Државниот правобранител во постапката за отуѓување на градежното неизградено земјиште сопственост на Република Македонија, како и за отуѓување на друга недвижност сопственост на државата, се заснова врз член 44-а од Законот за вршење на нотарски работи.

            Покрај редовната соработка помеѓу органите на државната управа и Државното правобранителство на Република Македонија, која најчесто се однесува на нивно застапување од Државното правобранителство пред надлежните судови и другите органи, Државното правобранителство на Република Македонија на барање од органите на државната управа, дава стручни Правни Мислења по одредени правни прашања, правни совети и правна помош.

            Државното правобранителство на РМ ги спроведува законските одредби на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер и согласно Законот за постапување по претставки и предлози .

            Државното правобранителство на Република Македонија, успешно и навремено ги спроведува целите и активностите предвидени согласно Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија, во која учествува во работната група 23 Правосудство и фундаменатални права.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

            Државното правобранителство на Република Македонија е државен орган со кој раководи Државен правобранител на Република Македонија.

            Во Државното правобранителство на Република Македонија работат вкупно 117 лица.

            Согласно Законот за државно правобранителство (Сл весник на РМ бр.87/07) и Одлука за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија (Сл весник на РМ бр.3/08) државно правобранителската функција во моментов ја обавуваат Државен правобранител на Република Македонија и 33 државни правобранители за 15 подрачја.

            Во Државното правобранителство на Република Македонија работат вкупно 117 лица, од кои 1 (еден) Државен правобранител на Република Македонија, Државни правобранители  33 (триесет и три),  Државни службеници вкупно 76 (седумдесет и шест ) , од кои Раководни државни службеници 4 (четири) : Државен советник 1 (еден) и Раководители на одделенија 3 (три), од стручен кадар 31 (триесет и еден ) од кои советници 17, соработник 1, помлад соработник 13, стручно-административен кадар 41 ( четириесет и еден) од кои самостоен референт 2, виши референти 23, референти 13, помлад референт 3 и вработени кои немаат статус на државен службеник  7 (седум). Од вкупно 117  вработени со Висока стручна спрема се 69 (шеесет и девет), со Виша стручна спрема се 2 (два), со Средна стручна спрема се 39 (триесет и девет), и со Основно образование 7 (седум).  Од вкупен број на функционери 34 : мажи се 15 (петнаесет), жени 19 (деветнаесет), од вкупен број на државните службеници 76: мажи се 12 (дванаесет) , жени 64 (шеесет и четири), а од вкупен број на вработени кои немаат статус на државен службеник 7: мажи се 3 (три) а жени 4 (четири). Од вкупен број на вработени 117 : мажи се 30 (триесет), жени 87 (осумдесет и седум). Од вкупно 117 вработени македонци се 94 (деведесет и четири), срби 2 (два), албанци 17 (седумнаесет), турци 2 (два), и бошњаци 2 (два). 

            Тргнувајки од видот, обемот и степенот на сложеност на работите и задачите на Државното правобранителство на Република Македонија, меѓусебната сродност и поврзаност на тие работи и задачи и другите услови потребни за нивно вршење, во Државното правобранителство на Република Македонија се образувани Одделение за внатрешна ревизијаи 3 Сектори: Сектор за правни, општи и заеднички работи, Сектор за финансиски прашања и Сектор за управување со човечки ресурси.  Во рамките на Сектор за правни, општи и заеднички работи се образувани три одделенија и тоа:Одделение за правни работи и застапување, Одделение за извршување на одлуки и Одделение за општи и заеднички работи. Во рамките на  Сектор за финансиски прашања се образувани две одделенија и тоа:Одделение за буџетска координација, буџетска контрола и координација на јавни набавки и  Одделение засметководство и плаќања. Во рамките на Сектор за управување со човечки ресурси се образувани две одделенија и тоа: Одделение за организациски развој и обука и Одделение за матична евиденција.

1.7. ОДНОСИ ВО СОСТАВ НА ОРГАНОТ

            Државното правобранителство на Република Македонија делува како самостоен орган во кој спаѓаат 15 (петнаесет) подрачја кои се финансираат од Централниот буџет на Република Македонија.

            Во рамките на Државно правобранителство на Република Македонија не постојат органи во состав.

1.8.  ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ2013 ГОДИНА

 

            Државното правобранителство на Република Македонија, во периодот од 01.01.2013 год. па заклучно со 31.12.2013 год., постапувало по сите видови предмети кои спаѓаат во негова надлежност.

 

            Во текот на 2013 година, централно место во работењето на Државното правобранителство на Република Македонија, завземаа предметите поврзани со постапката за денационализација, постапките за отуѓување на градежното изградено и неизградено земјиште, неговата приватизација, како и отуѓување на други недвижности сопственост на државата.

            На барање од органите на државната управа, давани се стручни Правни Мислења по одредени правни прашања од надлежностите на органите.

            Со спроведување на Протоколот за соработка помеѓу Владата на Република Македонија, органите на државната управа и Државното правобранителство на Република Македонија, продолжува активната соработка помеѓу органите а се со цел да се заштити Буџетот на Република Македонија од неоправдани одливи на средства, а со тоа и заштита на имотните права и интереси на Република Македонија.

          Продолжени се активностите околу спроведувањето на Протоколот за начинот и постапката за доброволно исполнување на парична обврска по основ на правосилни судски одлуки, судски порамнувања или вонсудски спогодби, одлуки и порамнувања во управна постапка, нотарски исправи и други извршни исправи предвидени со закон кога како должник се јавува Република Македонија, помеѓу Државното правобранителство на Република Македонија и Министерството за финансии.

            Вотекотна 2013 година, Државното правобранителство на Република Македонија имало во работа и постапувалововкупно224739предмети, и тоа од сите области на правото каде е потребно преземање мерки и правни средства за заштита на имотните права и интереси на Република Македонија.

            Согласно Сумарниот Преглед за движење на предметите за 2013 година прикажани се поединечно предметите по сите примени основи.

СУМАРЕН ПРЕГЛЕД

За движење на предметите за  2013 година за сите подрачја каде Што се врШи Државно правобранителската функција 

    Виднапредмети

Несвршени предмети на почетокот на месецот

Примени предмети во работа

Вкупно предмети во работа

Свршени предмети

Несвршени предмети на крајот на месецот

ПРЕВЕНТИВА-ПР

3867

927

4794

1175

3619

ПАРНИЧНИ-П

9316

3408

12724

3388

9336

АТХЕЗИОНИ-А

779

307

1086

304

782

ИЗВРшНИ-И

4322

1857

6179

1719

4460

ПРАВНИМИСЛЕЊА-М

9077

19780

28857

20883

7974

ДОГОВОРИ-ДОГ

220

0

220

219

1

ОРГАНИЗАЦИОНИ-ДП

151

1748

1899

1364

535

УПРАВНИ-У

11331

3702

15033

4292

10741

УПРАВНОИЗВРшНИ-УИ

1415

0

1415

478

937

УПРАВНИЗАПРИВАТИЗАЦИЈАНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИшТЕ

БЕЗНАДОМЕСТ-УП

2177

0

2177

387

1790

УПРАВНИЗАПРИВАТИЗАЦИЈАНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИшТЕ

СОНАДОМЕСТ-УН

642

0

642

48

594

УПРАВНИЗАПРИВАТИЗАЦИЈАНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИшТЕ

СОЗАКУП-УЗ

 

/

/

/

/

/

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА-ДН

7441

637

8078

744

7334

ВОНПАРНИЧНИ-ВП

1109

849

1958

768

1190

РАЗНО-Р

537

1619

2156

1588

568

СТЕЧАЈНИ-СТ

3699

316

4015

398

3617

ИЗВРшНОКРИВИЧНИ-ИКР

12695

0

12695

480

12215

ИЗВРшНОПРЕКРшОЧНИ-ИПРК

118193

0

118193

4016

114177

ПРИСТАПДОИНФОРМАЦИИ - ПИ

5

33

38

28

10

ПЛАТЕННАЛОГ-ПН

240

481

721

366

355

УПРАВЕНСПОР-УС

0

1859

1859

308

1551

ВКУПНО:

187216

           37523

224739

42953

181786

 

           

             Во 2013 година согласно Планот за извршување на внатрешна ревизија за 2013 година ДП бр.03-488/12, реализирани се три ревизии и тоа Ревизија на регуларност на процесот на јавните набавки, Ревизија на регуларност на усогласеност на водење на приемната книга со законската, подзаконската регулатива и интерните акти на органот и Ревизија на регуларност на усогласеност на водење на уписниците за предметите од денационализација (ДН) и управни спорови (УС) со законската, подзаконската регулатива и интерните акти на органот.

           

1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО  2014 ГОДИНА

 

            И во текот на 2014 година, во работата на Државното правобранителство на Република Македонија централно место завземаат предметите поврзани со постапката за денационализација, постапките за отуѓување на градежното изградено и неизградено земјиште, неговата приватизација согласно Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, како и отуѓување на други недвижности сопственост на државата.

            Во тековниот период за јануар месец вкупно предмети за работа биле 185043 од кои ново примени се 3257 предмет, завршени се 3686 предмети, во февруари месец вкупно предмети за работа биле 184048 од кои ново примени се 2691 предмет, завршени се 3692 предмети, во март месец  вкупно предмети за работа биле 183164 од кои ново примени се 2808 предмет, завршени се 2158 предмети.      

            Согласно Сумарниот Преглед за движење на предметите за секој месец поединечно за 2014 година,  прикажани се поединечно предметите по сите примени основи.

 

СУМАРЕН ПРЕГЛЕД

За движење на предметите за месец јануари  2014 година за сите подрачја каде Што се врШи Државно правобранителската функција 

    Виднапредмети

НесврШени предмети на почетокот на месецот

Примени предмети во работа

Вкупно предмети во работа

Свршени предмети

НесврШени предмети на крајот на месецот

ПРЕВЕНТИВА-ПР

3619

52

3671

54

3617

ПАРНИЧНИ-П

9336

398

9734

480

9254

АТХЕЗИОНИ-А

782

29

811

18

793

ИЗВРшНИ-И

4460

201

4661

182

4479

ПРАВНИМИСЛЕЊА-М

7974

1583

9557

1505

8052

ДОГОВОРИ-ДОГ

1

0

1

0

1

ОРГАНИЗАЦИОНИ-ДП

535

240

775

173

602

УПРАВНИ-У

10741

290

11031

322

10709

УПРАВНОИЗВРшНИ-УИ

937

0

937

23

914

УПРАВНИЗАПРИВАТИЗАЦИЈАНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИшТЕ

БЕЗНАДОМЕСТ-УП

1790

0

1790

96

1694

УПРАВНИЗАПРИВАТИЗАЦИЈАНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИшТЕ

СОНАДОМЕСТ-УН

594

0

594

4

590

УПРАВНИЗАПРИВАТИЗАЦИЈАНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИшТЕ

СОЗАКУП-УЗ

 

/

/

/

/

/

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА-ДН

7334

9

7343

356

6987

ВОНПАРНИЧНИ-ВП

1190

52

1242

88

1154

РАЗНО-Р

568

108

676

84

592

СТЕЧАЈНИ-СТ

3617

32

3649

46

3603

ИЗВРшНОКРИВИЧНИ-ИКР

12215

0

12215

17

12198

ИЗВРшНОПРЕКРшОЧНИ-ИПРК

114177

0

114177

165

114012

ПРИСТАПДОИНФОРМАЦИИ - ПИ

10

11

21

20

1

ПЛАТЕННАЛОГ-ПН

355

38

393

29

364

УПРАВЕНСПОР-УС

1551

214

1765

24

1741

ВКУПНО:

181786

           3257

185043

3686

181357

 

СУМАРЕН ПРЕГЛЕД

За движење на предметите за месец февруари  2014 година за сите подрачја каде Што се врШи Државно правобранителската функција 

    Виднапредмети

НесврШени предмети на почетокот на месецот

Примени предмети во работа

Вкупно предмети воработа

Свршени предмети

Несвршени предмети на крајот на месецот

ПРЕВЕНТИВА-ПР

3617

40

3657

76

3581

ПАРНИЧНИ-П

9254

355

9609

1092

8517

АТХЕЗИОНИ-А

793

23

816

41

775

ИЗВРшНИ-И

4479

253

4732

154

4578

ПРАВНИМИСЛЕЊА-М

8052

1112

9164

1070

8094

ДОГОВОРИ-ДОГ

1

0

1

0

1

ОРГАНИЗАЦИОНИ-ДП

602

193

795

288

507

УПРАВНИ-У

10709

402

11111

502

10609

УПРАВНОИЗВРшНИ-УИ

914

0

914

22

892

УПРАВНИЗАПРИВАТИЗАЦИЈАНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИшТЕ

БЕЗНАДОМЕСТ-УП

1694

0

1694

41

1653

УПРАВНИЗАПРИВАТИЗАЦИЈАНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИшТЕ

СОНАДОМЕСТ-УН

590

0

590

3

587

УПРАВНИЗАПРИВАТИЗАЦИЈАНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИшТЕ

СОЗАКУП-УЗ

 

/

/

/

/

/

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА-ДН

6987

17

7004

91

6913

ВОНПАРНИЧНИ-ВП

1154

39

1193

71

1122

РАЗНО-Р

592

96

688

91

597

СТЕЧАЈНИ-СТ

3603

25

3628

28

3600

ИЗВРшНОКРИВИЧНИ-ИКР

12198

0

12198

6

12192

ИЗВРшНОПРЕКРшОЧНИ-ИПРК

114012

0

114012

65

113947

ПРИСТАПДОИНФОРМАЦИИ - ПИ

1

1

2

0

2

ПЛАТЕННАЛОГ-ПН

364

12

376

38

338

УПРАВЕНСПОР-УС

1741

123

1864

13

1851

ВКУПНО:

181357

2691

184048

3692

180356

 

СУМАРЕН ПРЕГЛЕД

За движење на предметите за месец март  2014 година за сите подрачја каде Што се врШи Државно правобранителската функција 

    Виднапредмети

Несвршени предмети на почетокот на месецот

Примени предмети во работа

Вкупно предмети во работа

Свршени предмети

Несвршени предмети на крајот на месецот

ПРЕВЕНТИВА-ПР

3581

62

3643

35

3608

ПАРНИЧНИ-П

8517

552

9069

487

8582

АТХЕЗИОНИ-А

775

14

789

21

768

ИЗВРшНИ-И

4578

245

4823

193

4630

ПРАВНИМИСЛЕЊА-М

8094

984

9078

449

8629

ДОГОВОРИ-ДОГ

1

0

1

0

1

ОРГАНИЗАЦИОНИ-ДП

507

208

715

172

543

УПРАВНИ-У

10609

213

10822

231

10591

УПРАВНОИЗВРшНИ-УИ

892

0

892

67

825

УПРАВНИЗАПРИВАТИЗАЦИЈАНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИшТЕ

БЕЗНАДОМЕСТ-УП

1653

0

1653

4

1649

УПРАВНИЗАПРИВАТИЗАЦИЈАНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИшТЕ

СОНАДОМЕСТ-УН

587

0

587

0

587

УПРАВНИЗАПРИВАТИЗАЦИЈАНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИшТЕ

СОЗАКУП-УЗ

 

/

/

/

/

/

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА-ДН

6913

38

6951

52

6899

ВОНПАРНИЧНИ-ВП

1122

74

1196

54

1142

РАЗНО-Р

597

107

704

85

619

СТЕЧАЈНИ-СТ

3600

39

3639

36

3603

ИЗВРшНОКРИВИЧНИ-ИКР

12192

0

12192

19

12173

ИЗВРшНОПРЕКРшОЧНИ-ИПРК

113947

0

113947

189

113758

ПРИСТАПДОИНФОРМАЦИИ - ПИ

2

0

2

0

2

ПЛАТЕННАЛОГ-ПН

338

32

370

34

336

УПРАВЕНСПОР-УС

1851

240

2091

30

2061

ВКУПНО:

180356

2808

183164

2158

181006

           

            Во тековната година 2014 година согласно План за извршување на внатрешна ревизија за 2014 година ДП бр.03-397/13-1 реализирани се  две ревизии и тоа: Ревизија за регуларност на процесот на водење на уписникот за платни налози (ПН) за подрачје Скопје и Ревизија на регуларност на процесот на водење на уписникот за управни спорови (УС) за подрачје Битола и Струмица. Предвидени се уште две ревизии и тоа: Фоллоњ уп ревизија на следење на дадени препораки од извршена ревизија на процесот на набавки и плаќања спроведена во 2012 година која се планира да биде спроведена во октомври месец 2014 година и Фоллоњ уп ревизија на следење на дадени препораки од извршена ревизија на процесот на исплата на надоместоци за патни и дневни трошоци за службени патувања спроведена во 2011 година која се планира да биде спроведена во ноември месец 2014 година.

           

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ДО 31.12.2014 ГОДИНА

            Државното правобранителство на Република Македонија во период кој што следи очекува  да бидат остварени следните резултати:

            -Брзо и економично завршување на предметите поврзани со постапката за денационализација, постапките за отуѓување на градежното изградено и неизградено земјиште, неговата приватизација, како и предметите за отуѓување на други недвижности сопственост на државата во делот на надлежноста на Државното правобранителство на Република Македонија, како и завршување на предметите кои се водат пред надлежните судови на територија на Република Македонија

           

             1.10. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

            Стратешките приоритети и цели на Државното правобранителство на Република Македонија произлегуваат од Одлуката за утврдување на Стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2015 година:Интеграција на Република Македонија во ЕУ и НАТО; бескомпрописна борба против корупцијата и криминалот и  ефикасно спроведување на правото.

            Стратешките приоритети и цели на Државното правобранителство на Република Македонија се:

1. Правна заштита на имотните праваи интересина Република Македонија и државните органи основани со закон

            Од овој приоритет произлегуваат следните цели:

            - Продолжување на законито, стручно, ефикасно и економично извршување на државно- правобранителската функција како основна законска функција на органот на целата територија на Република Македонија,

            - Зајакнување на капацитетите на Државното правобранителство на Република Македонија, со зголемување на стручниот и стручно административниот кадар

            -Спречување на  одлив на буџетски средства

2. Воспоставување на автоматизиран компјутерски систем за управување, сигурност и заштита во заведувањето и распоредувањето на предметите кои се водат во Државното правобранителство на Република Македонија и обезбедување на дигитални сертификати со токен за сите државни правобранители

            Од овој приоритет произлегуваат следните цели:

- сигурност и заштита во заведувањето и распоредувањето на предметите и тоа од доставување на писмената, прием, отварање и прегледување на писмена, поднесоци, документи и податоци во електронска форма, работата на архивата на Државното правобранителство на Република Македонија во однос на водење на уписниците, образување на предмети, предавање на предметите во работа , прераспределба на предметите, извршувањето и наплатата на предметите и архивирање на предметите

3- Воспоставување на автоматизиран компјутерски систем заелектронско управување на податоци во Секторот за човечки ресурси

            Од овој приоритет произлегуваат следните цели:

            -Уредно ажурирана матична евиденција за сите вработени.

 

4.  ИмплементацијанаЗаконзаволонтерство

 

Од овој приоритет произлегуваат следните цели:

-Имплементација на Законот за волонтерство и обучување на млади кадри

 

1.11 ПРОГРАМИ

        1.                            ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА

2.1          А Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Програмата Правна заштита на имотните права и интереси произлегува од:

Стратешките приоритети на Владата на Република Македонија :Интеграција на Република Македонија во ЕУ и НАТО; и бескомпрописна борба против корупцијата и криминалот и  ефикасно спроведување на правото;

2 НПААНе е по НПАА програма

 

Назив на програмата: Правна заштита на имотните права и обврски

Цел на програмата: превземање на  мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија

Показателинауспехнапрограмата: Ефикасно и ефективно работење на Државно правобранителство на Република Македонија

 

Програмата е:      хоризонтална                                                      вертикална х

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:

Потпрограма 1:Ефикасно и економично завршување на постапките пред надлежните органи

Показател на успешност:зголемување  на број на завршени предмети во корист на Република Македонија за 10%

Потпрограма 2: Спречување на  одлив на буџетски средства

Показател на успешност: Намалување на трошоциза водење на постапките за 10%

     

 

                                      ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА

                              Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Резултат1: План за спроведување

Активност:

Одговорни

Консултирани

Временскарамкапочеток

Временска рамка крај

Потребни ресурси човечки

Потребни ресурси финансиски

Превземање на правни мерки и средства за правна заштита на имотните права и обврски на Република Македонија

Државни правобранители, советници и помлади соработници

Државен правобранител на Република Македонија и Сектор за управување со човечки ресурси

01.01.2015 континуирано

31.12.2015

континуирано

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно активности во тековната година

Вкупно активности во следната година

 

 

Вкупно активности во година 2-  

Вкупно за резултат 2

 

 

                                      ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА

                              Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Резултат1: План за спроведување

Активност:

Одговорни

Консултирани

Временскарамкапочеток

Временска рамка крај

Потребни ресурси човечки

Потребни ресурси финансиски

Спречување на  одлив на буџетски средства

Државни правобранители, советници и помлади соработници

Државен правобранител на Република Македонија и Сектор за управување со човечки ресурси

01.01.2015 континуирано

31.12.2015

континуирано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно активности во тековната година

Вкупно активности во следната година

 

 

Вкупно активности во година 2-  

Вкупно за резултат 2

 

 

        2.                            ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА

2.1          А Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Воспоставување на автоматизиран компјутерски систем за управување, сигурност и заштита во заведувањето и распоредувањето на предметите кои се водат во Државното правобранителство на Република Македонија и обезбедување на дигитални сертификати со токен за сите државни правобранители произлегува од:

Согласно Стратешките приоритети на Владата на Република Македонија  Интеграција на Република Македонија во ЕУ и НАТО; и бескомпрописна борба против корупцијата и криминалот и  ефикасно спроведување на правото

 

2 НПААНе е по НПАА програма

 

Назив на програмата: Воспоставување на автоматизиран компјутерски систем за управување, сигурност и заштита во заведувањето и распоредувањето на предметите кои се водат во Државното правобранителство на Република Македонија

Цел на програмата: обезбедување сигурност и заштита во заведувањето и распоредувањето на предметите и тоа од доставување на писмената, прием, отварање и прегледување на писмена, поднесоци, документи и податоци во електронска форма, работата на архивата на Државното правобранителство на Република Македонија во однос на водење на уписниците, образување на предмети, предавање на предметите во работа , прераспределба на предметите, извршувањето и наплатата на предметите и архивирање на предметите

Показатели на успех на програмата: воспоставен автоматизиран компјутерски

Програмата е:      хоризонтална                                                      вертикална х

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:

Потпрограма 1: Обнова на информатичка опрема

Показател на успешност:брзо и ефикасно спроведување на управувањето, сигурноста и заштитата во заведувањето и распоредувањето на предметите кои се водат во Државното правобранителство на Република Македонија

     

 

                                      ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА

                              Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Резултат1: План за спроведување

Активност:

Одговорни

Консултирани

Временскарамкапочеток

Временска рамка крај

Потребни ресурси човечки

Потребни ресурси финансиски

објавување на оглас, избор на најдобар понудувач и набавка

Помлад соработник за јавни набавки и Комисија за јавни набавки

 

Државен правобранител на Република Македонија

01.01.2015

31.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно активности во тековната година

Вкупно активности во следната година 

Вкупно активности во година 2 

Вкупно за резултат 2

 

 

        3.                            ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА

2.1          А Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Воспоставување на автоматизиран компјутерски систем заелектронско управување на податоци во Секторот за управување со човечки ресурси произлегува од:

Стратешките приоритети на Владата на Република Интеграција на Република Македонија во ЕУ и НАТО;; и бескомпрописна борба против корупцијата и криминалот и  ефикасно спроведување на правото

2 НПААНе е по НПАА програма

 

Назив на програмата: електронско управување на податоци во Секторот за управување со човечки ресурси

Цел на програмата: -Уредно ажурирана матична евиденција за сите вработени

           

Показатели на успех на програмата: ажурирана матична евиденција за сите вработени

           

Програмата е:      хоризонтална                                                      вертикална х

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:

 

                                      ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА

                              Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Резултат1: План за спроведување

Активност:

Одговорни

Консултирани

Временскарамкапочеток

Временска рамка крај

Потребни ресурси човечки

Потребни ресурси финансиски

објавување на оглас, избор на најдобар понудувач и набавка 

Сектор за управување со човечки ресурси

Државен правобранител на Република Македонија и Сектор за управување со човечки ресурси

01.01.2015

31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно активности во тековната година

Вкупно активности во следната година

Вкупно активности во година 2

Вкупно за резултат 2

 

        4.                            ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА

2.1          А Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Програма Имплементација на Закон за волонтерство

Стратешките приоритети на Владата на Република Македонија  Интеграција на Република Македонија во ЕУ и НАТО; и продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на правото

2 НПААНе е по НПАА програма

 

Назив на програмата: Волонтирање за 2015 година

Цел на програмата: Имплементација на Закон за волонтерство

Показатели на успех на програмата: 10

Програмата е:      хоризонтална                                                      вертикална х

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:

Потпрограма 1: Ефикасно и економично обучување на млади кадри

Показател на успешност: 10

     

 

                                      ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА

                              Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Резултат1: План за спроведување

Активност:

Одговорни

Консултирани

Временскарамкапочеток

Временска рамка крај

Потребни ресурси човечки

Потребни ресурси финансиски

Објава на јавен повик избор и обука

Раководител на организациски развој и обука и Советник за обука, вработување и мотивација

Државен правобранител на Република Македонија и Сектор за човечки ресурси

01.01.2015

31.12.2015

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно активности во тековната година

Вкупно активности во следната година

Вкупно активности во година 2

Вкупно за резултат 2

 

 

3 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ

ПРОГРАМА

 

Резиме на потреба од нови вработувања

Резиме на потреба од прераспределба на вработените

Резиме на потреба од обуки

Програмата Правна заштита на имотните права и интереси

12

 

 

Програма Имплементација на Закон за волонтерство

10

 

 

 

4 ПРИНЦИП НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ

                  2015

очекувано влијание

Вработување на државни службеници

                  2016

очекувано влијание

Вработување на државни службеници

2017

очекувано влијание

Вработување на државни службеници

 

  

          5   РАЗВИВАЊЕНАЗАЕДНИЧКИТЕФУНКЦИИ

 

 

                           2015

Планираниактивности

                    2016

 Планираниактивности

                2017

Планираниактивности

 

Стратешкопланирање/подготвувањенаБуџетот

За спроведувањето и реализацијата на Стратешкиот план  надлежни се раководителите на одделенијата.

Подготвувањето на Буџетот во Државно правобранителство на Република Македонија се реализира од страна на Сектор за финаниски прашања каде што постои Одделение за буџетска координација,буџетска контрола и координација на Јавни набавки  согласно мерките и  активностите предвидени во стратешкиот план, а во функција на остварувањето на стратешките приоритети и цели на Влада на Република Македонија

 

ИзвршувањенаБуџетотиуправувањесосредства(во рамките на Сектор за финансиски прашања, Одделението за буџетска координација,буџетска контрола и контрола на Јавни набавки ја следи реализацијата на Буџетот)

*Спроведување на обуки на вработените во функцијана извршување и управување на Буџетот

*елктронска евиденција на попис на основни средства

 

*Кадровско доекипирање на Сектор за финаниски прашања

 

*Спроведување на обуки на вработените во функцијана извршување и управување на Буџетот

 

 

*Кадровско доекипирање на Сектор за финаниски прашања

 

*Спроведување на обуки на вработените во функцијана извршување и управување на Буџетот

 

 

Управувањесочовечкиресурси

*спроведување на обука на вработените

*извештај за спроведената обука

*оценување на државните службеници

*подготвување на Извештај за годишно оценување

*Воведување на софтверска апликација- електронско управување на податоци во Секторот за управување со човечки ресурси

*Кадровска екипираност

*Спроведување на обука на вработените

*обука на млад кадар по пат на волонтирање

*Кадровско доекипирање на Сектор зауправување со човечки ресурси

*спроведување на обука на вработените

*извештај за спроведената обука

   *оценување на државните службеници

*подготвување на Извештај за годишно оценување

*обука на млад кадар по пат на волонтирање

*спроведување на обука на вработените

*извештај за спроведената обука

   *оценување на државните службеници

*подготвување на Извештај за годишно оценување

*обука на млад кадар по пат на волонтирање

 

Внатрешнаревизија

 

*подготовка на Годишен план за ревизија

*Подготовки на Извештај за извршена внатрешна ревизија

*Ревизии според планот

*обука на вработените

 

*подготовка на Годишен план за ревизија

*Подготовки на Извештај за извршена внатрешна ревизија

*Ревизии според планот

*обука на вработените

*Кадровско доекипирање во Одделение за внатрешна ревизија

 

*подготовка на Годишен план за ревизија

*Подготовки на Извештај за извршена внатрешна ревизија

*Ревизии според планот

*обука на вработените

*Кадровско доекипирање во Одделение за внатрешна ревизија

Правни, општиизаедничкиработи

 

*Управување на движење на предметите кое претставува превземање на дејствија од страна на Државниот правобранител на Република Македонија, државните правобранители, Раководителите на секторите и одделенијата  , државните службеници, од денот на приемот на писмената во Државното правобранителство на Република Македонија до денот на архивирање на предметите

*кадровска доекипираност

*одржување на 2 семинари за државни правобранители, за стручен и стручно административен кадар

*сертификација на ИСО стандарди9001-2008

*кадровска доекипираност во Сектор за правни,општи и заеднички работи

*одржување на 2 семинари за државни правобранители, за стручен и стручно административен кадар

*кадровска доекипираност во Сектор за правни,општи и заеднички работи

*одржување на 2 семинари за државни правобранители, за стручен и стручно административен кадар

             

 

1.12. ПРИЛОЗИ

1.12.1. АНАЛИЗА НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА

            Во остварување на своите надлежности Државното правобранителство на Република Македонија успешно ги заштитува правните интереси на Република Македонија. За тоа оствари успешна соработка со органите и државните институции чии интереси ги застапува пред судовите и другите органи. Оваа успешна соработка е одраз на потпишаниот Протокол за соработка помеѓу Владата на Република Македонија, државните органи и Државното правобранителство.

            Со склучување на Протокол за начинот и постапката за доброволно исполнување на парична обврска по основ на правосилни судски одлуки, судски порамнувања или вонсудски спогодби, одлуки и порамнувања во управна постапка, нотарски исправи и други извршни исправи предвидени со закон кога како должник се јавува Република Македонија, помеѓу Државното правобранителство на Република Македонија и Министерството за финансии, се спречи одлевање на буџетски средства за присилно извршување и течење на камати.

1.12.2. ИСТОРИЈАТ

            Јавно правобранитество за прват како институција е основано на 11 мај 1952 год. со Закон за Јавно правобранителство (Сл. Лист на ФНРЈ бр. 24/52).

            Со донесување на Законот за Јавно правобранитество (Сл. Весник на РМ бр. 47/97) општинските јавни правобранителства и јавно правобранитество на Град Скопје престануваат со работа со денот на примената  на овој закон  01.01.1998 година, а Јавното правобранитество на Република Македонија продолжува со работа како служба на Влада на Република Македонија. Со овој Закон Јавното правобранитество се основа како служба на Владата на Република Македонија која превзема со Закон определени мерки и правни средства заради правна  заштита на имотните права и интереси  на Република Македонија и врши и други права утврдени со овој Закон.

            Со донесување на Законот за државно правобранитество (Сл. Весник на РМ бр. 87097), Државното правобранителство е државен орган кој презема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија, а согласно член 5 од истиот закон Државниот правобранител и државните правобранители ги штитат имотните права и интереси на Република Македонија и на државните органи основани со закон пред судовите и другите органи во земјата и странство.

            Согласно член 8 од Законот за државното правобранителство (Сл весник на РМ бр.87/07), Државните правобранители во вршењето на својата функција се самостојни и за својата работа одговараат пред Владата на Република Македонија и пред Државниот правобранител. Согласно член 10 од истиот закон државните правобранители преземаат дејствија пред суд, друг орган или правни лица за кои со овој или друг закон е овластен државниот правобранител.

            Владата на Република Македонија по предлог на Државниот правобранител со Одлука го определува бројот на Државните правобранители и донесува Одлука со која го утврдува седиштето на Државните правобранители и подрачјата на судовите каде се врши Државноправобранителската функција.Согласно Одлука бр.19-6641/1 од 2 јануари 2008 година на Владата на Република Македонија утврдени се 15 седишта на државните правобранители и подрачјата на судовите каде се врши државно-правобранителската функција и тоа во Скопје, Прилеп, Кавадарци, Гевгелија, Струмица, Штип, Битола, Велес, Кочани, Куманово, Тетово, Струга, Кичево, Гостивар и Охрид.

Со Одлука бр.19-6641/2 од 02 јануари 2008 година на Владата на Република Македонија определен е бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија, при што за подрачјето на Скопје се определени 10 (десет) државни правобранители, за подрачје Гостивар 3 (три) државни правобранители, за подрачјата Битола, Велес, Кочани, Куманово, Тетово, Струга и Кичево по 2 (два) државни правобранители и за подрачјата Охрид, Прилеп, Кавадарци, Гевгелија, Струмица и Штип по 1 (еден) државен правобранител.

Со Правилник Дел бр. 08-1437/7 од 14 јули 2008 година на Министерот за правда, утврдена е формата и содржината на образецот, содржината, постапката и начинот на издавање, користење и одземање на службената легитимација на Државниот правобранител на Република Македонија и државните правобранители.

            Функцијата на Државното правобранителство ја врши Државниот правобранител на Република Македонија и државни правобранители.
             Државниот правобранител по предлог на Министерот за Правда го именува Владата на Република Македонија за време од 6 години со право на повторен избор. Државните правобранители ги именува Владата на  Република Македонија од претходно прибавено мислење од Државниот правобранител без ограничување на мандатот.  .
           

1.12.3. ЗАКОНИВРЗКОЈСЕБАЗИРАРАБОТЕЊЕТО

            Работењето на Државно правобранителство на Република Македонија се базира врз следните закони:

            -Закон за Државно правобранителство на Република Македонија (Сл.весник на РМ бр. 87/07)

            -Закон за денационализација

            -Закон за градежно земјиште

            -Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште

            -Закон за земјоделско земјиште

            - Закон за експропријација

            - Закон за домување

            - Закон за продажба на становите во општествена сопственост

            - Закон за нотаријат

            - Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

            --Закон за ловство

1.12.4. АНАЛИЗА НА ОБЛАСТА НА ДЕЛУВАЊЕ

            Државното правобранителство на Република Македонија  во областа на своето делување ја застапува Република Македонија и нејзините органи пред судовите при што ги презема сите мерки и правни средства по сите основи. Државното правобранителство врши застапување на закажани рочишта, поднесува тужби, одговори на тужби, поднесоци, редовни правни лекови-жалби,и вонредни правни средства- ревизии.

            Во превентивната постапка Државното правобранителство на Република Македонија, презема потребни дејствија заради испитување и одлучување за основаноста на превземање на одредени правни дејствија по барања на државни органи.

            Државното правобранителство на Република Македонија има поведено судски постапки за поништување на договори во врска со приватизација, поништувања уписи во судски регистри и други акти кои произлегуваат од процесот на приватизацијата на општествениот и државниот капитал во претпријатијата.

            Во работата на Државното правобранителство на Република Македонија, централно место завземаат предметите поврзани со постапката за денационализација.       Во сите случаи кога Државното правобранителство на Република Македонија има констатирано повреди на имотните права и интереси на Републиката во процесот на денационализација, има поднесено тужби пред Управниот суд и жалби пред Вишиот управен суд.

           

            Државното правобранителство на Република Македонија учествува со давање на мислења во постапките за отуѓување на градежното изградено и неизградено земјиште, за неговата приватизација согласно Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, како и за отуѓување на други недвижности сопственост на државата.

            Исто така централно место во постапките за експропријација и одземање на корисничко право, завзема учеството на Државното правобранителство на Република Македонија.

1.12.5. СЊОТАНАЛИЗА

            Во рамките на анализата на состојбата користени се техниките на СЊОТ анализата, која претставува анализа и самооценување на капацитетите на Државно правобранителство на Република Македонија.

 

            Во рамките на СЊОТ анализата, опсервирана е институцијата, нејзината внатрешна структура, надлежноста, одговорноста, силните и слабите страни, капацитетите-човечките и материјалните ресурси, ИТ и друга опрема.

 

            Анализирани се тековните сосотојби од аспект на вршење на задачите на Државно правобранителство на Република Мкаедонија.

 

            СЊОТ анализата како техника за идентификување на силните и слабите страни, на предизвиците и заканите, е искористена со цел да се предвидат активностите што треба да се превземат за да се подобрат силните страни, да се елиминираат слабостите, да се искористат предизвиците.

 

            При разработувањето на СЊОТ анализата треба да се земе предвид дека одредени слаби страни или закани, со правилно насочување можат да бидат претворени во силни страни и предизвици, кои Државното правобранителство на Република Македонија може да ги искористи за подобрување и постигнување предност во севкупниот развој.

 

            СЊОТ анализата се искористи како корисна алатка, со која е направено скенирање на внатрешните влијанија, делот на опкружувањето во кое делува Државното правобранителство на Република Мкаедонија.

 

Силнистрани:

Предвизици:

-Законската надлежност на Државно правобранителство на Република Македонија во голем број постапки

-Етаблирана современа организациска структура, која е ефективна и функционална

-Стручен, компетентен кадар со смисла за тимска работа и системски пристап во работењето

-Едуциран и обучен кадар, со кредибилитет,квалитет,одговорност,ефикасност во вршење на државноправобранителската функција

- Државноправобранителската функција ставена во служба на заштита на инересите на државата како нејзин давател на услугите

- Искуството во областа на законитост стручност и ефикасност , поврзано со заштита на имотните права и интереси  на државата

- Постојана тенденција за подобрување на квалитетот на давање на стручни мислења

-Хиерархија заснована на објективни критериуми и дисциплина

-Отвореност кон промени и подобрување на квалитетот на вкупното работење

-Одважност и посветеност на вработените

 

 

-Делегирање на задачите, правата,обврските, надлежностите и одговорностите

- Подигање на менаџерските способности на сите нивоа во Државно правобранителство на Република Македонија;

-Воспоставување на современ систем на менаџирање со човечки и материјални ресурси

- Измена и дополна на Законот за Државно правобранителство на Република Македонија

-Поттикнување и зголемување на мотивацијата и  намалување на отпорот кон промени

-Зајакнување на капацитетите за стратешко планирање

-Зајакнување на соработката со сите институции

-Поттикнување на развојот и опремување со ИТ технологија

 

Слабистрани:

Закани:

-Недоволна обука за користење на информациска технологија

-Недостиг на информатичка технологија и кадар

-Недостиг од континуирана обука на дел од вработените

-Недостаток на кадар

-Потреба од стручно усовршување-посета на семинари

-Несоодветни ресурси, опременост, база на потатоци, аналитички пристап во следењето на појавите и перманентна евалуација на организацијата и методологијата на работа;

 

-Честото менување на законската регулатива и кратките рокови за нејзина имплементација

-Неможност за квалитетно следење на информатичките технологии и примена на истите во делот на работењето

 

 

1.12.6.  ПРИНЦИПИИВРЕДНОСТИ

            Работењето на Државното правобранителство на Република Македонија се заснова на следните принципи: независност; ефикасност; ефективност; професионалност; стручност; квалитет во постапувањето на предметите; посветеност; усогласеност (координација).

            Независност во одлучувањето по предмети (без влијанија од опкружувањето, политички итн.).

            Ефикасноста на Државно правобранителство на Република Македонија се заснова на навремено постапување на предметите согласно законските рокови.

            Ефективноста на Државно правобранителство на Република Македонија се должи на решавање на што поголем број на предмети.

            Професионалноста се должи во законско постапување по предметите со примена на објективниот критериум.

            Стручноста во постапување по предмети се темели на познавање на законски прописи од областа на предметната работа.

            Квалитетно извршување на задачите значи заштита во зачувувањето на имотните права и интереси на Република Македонија.

            Посветеност на сите вработени во остварувањето на зацртаните задачи и активности.

            Усогласеност (координација) во работењето и постапувањето односно воедначеност во остварувањето на државно-правобранителската функција во и помеѓу утврдените седишта на Државните правобранители, во кои се извршува оваа функција на територијата на Република Македонија.

            Содонесувањетонастратешкиотпланиреализирањенаприоритетитеицелитеодистиот, ќесеобезбедизаконито, стручно, ефикасноиекономичноизвршувањенадржавно- правобранителскатафункцијакакоосновназаконскафункцијанаорганотнацелататериторијанаРепубликаМакедонијаиисполнувањенаСтратешкитеприоритетинаВладатанаРепубликаМакедонија.

 

Изработиле:

-АндријанаСливоска -Државен советник

-ХилдаСерафимовска -Раководител на одделение за организациски развој и обука

-БлагицаМихајлоска -Раководител на одделение за правни работи и застапување

- ЉупчоМаневски -Самостоен референт-Координатор на архивари

- ИлинкаЈуруковскаСтегнаја -Советник за буџетска контрола

-БашкимДемири- Помлад соработник за матична евиденија

-ШеназијеМустафаи- Помлад соработник за јавни набавки

 

                                                                           ДРЖАВЕНПРАВОБРАНИТЕЛ

                                                                           НАРЕПУБЛИКАМАКЕДОНИЈА                                                                                                               Насер Ајдари