Печати

Интерен оглас

Posted in Вести

Република Македонија

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Врз основа на член 48 став 4 од Законот за административни службеници  („ Службен весник на Република Македонија “ број 27/14,199/14, 48/15, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) а во врска со член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција , во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на РМ“ број 11/15 и 35/2018) , Државното правобранителство на Република Македонија објавува

 

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2018

за унапредување на 5 (пет) административни службеници во Државното правобранителство на Република Македонија

 

 

            Државното правобранителство на Република Македонија објавува интерен оглас за унапредување на 5 (пет) административни службеници за следните работни места:

 

1. Работно место: УПР 01 01 В01 000  Советник за обука , вработување и мотивација во Одделение за организациски развој и обука во Сектор за управување со човечки ресурси

              Број на извршители:................. (1) извршител

 

Посебни услови утврдени со Законот за административни службеници :

Посебни услови

 

 • -Стручни квалификации ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,  вид на образование:организациски науки и управување, историски науки,  одбрана
 • - најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
 • Општи работни компетенции –категорија В согласно Рамката на општи работни компетенции
 • Посебни работни компетенции

                    -   активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-           активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија  (англиски, француски, германски)

Распоред на работното време:

-Работни денови: од понеделник до петок

-работни часови неделно: 40 часа

-Работно време : 7:30/8:00  до 15:30/ 16:00

Опис на работно време: со почеток на работното време помеѓу 7:30 и 8:00 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:00.

Плата :

            -Паричниот нето износ на збирот од делот од основната плата со која се вреднува степенот на образование и додатокот на плата за звање изнесува

 

2. Работно место: УПР 01 01 В01 000  Советник за правни работи и застапување  во Одделение за правни работи и застапување во Сектор за правни,општи и заеднички работи

              Број на извршители:................. (1) извршител

 

Посебни услови утврдени со Законот за административни службеници :

Посебни услови

 

 • -Стручни квалификации ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,  вид на образование: правни науки
 •  - најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
 • Општи работни компетенции –категорија В согласно Рамката на општи работни компетенции
 • Посебни работни компетенции

                    -   активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-           активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија  (англиски, француски, германски)

-          положен правосуден испит и три години работно искуство по положување на правосудниот испит

Распоред на работното време:

-Работни денови: од понеделник до петок

-работни часови неделно: 40 часа

-Работно време : 7:30/8:00  до 15:30/ 16:00

Опис на работно време: со почеток на работното време помеѓу 7:30 и 8:00 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:00.

Плата :

            -Паричниот нето износ на збирот од делот од основната плата со која се вреднува степенот на образование и додатокот на плата за звање изнесува

 

3. Работно место: УПР 01 01 Г01 000  Самостоен референт-технички секретар на Државниот правобранител на Република Македонија во Одделение за општи и заеднички работи во Сектор за правни, општи и заеднички работи

              Број на извршители:................. (1) извршител

 

Посебни услови утврдени со Законот за административни службеници :

Посебни услови

 

 • -Стручни квалификации ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV  според македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.Вид на образование:Вишо /средно –гимназија или средно економско
 •  - најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
 • Општи работни компетенции –категорија Г согласно Рамката на општи работни компетенции
 • Посебни работни компетенции

                 -      активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-             активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија  (англиски, француски, германски)

Распоред на работното време:

-Работни денови: од понеделник до петок

-работни часови неделно: 40 часа

-Работно време : 7:30/8:00  до 15:30/ 16:00

Опис на работно време: со почеток на работното време помеѓу 7:30 и 8:00 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:00.

Плата :

            -Паричниот нето износ на збирот од делот од основната плата со која се вреднува степенот на образование и додатокот на плата за звање изнесува

 

 

3. Работно место: УПР 01 01 Г02 000  Виш референт-технички секретар на Државниот правобранител на Република Македонија во Одделение за општи и заеднички работи во Сектор за правни, општи и заеднички работи

              Број на извршители:................. (2) извршители

 

Посебни услови утврдени со Законот за административни службеници :

Посебни услови

 

 • -Стручни квалификации ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV  според македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.Вид на образование:Вишо /средно –гимназија или средно економско
 •  - најмалку 2 (две) години работно искуство во струката
 • Општи работни компетенции –категорија Г согласно Рамката на општи работни компетенции
 • Посебни работни компетенции

                 -      активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-             активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија  (англиски, француски, германски)

 

Распоред на работното време:

-Работни денови: од понеделник до петок

-работни часови неделно: 40 часа

-Работно време : 7:30/8:00  до 15:30/ 16:00

Опис на работно време: со почеток на работното време помеѓу 7:30 и 8:00 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:00.

Плата :

            -Паричниот нето износ на збирот од делот од основната плата со која се вреднува степенот на образование и додатокот на плата за звање изнесува

 

 

 

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Државното правобранителство на Република Македонија , кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и со Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за економија, како и:

 

 

-       да е оценет со оцена ,,А” или ,,Б” при последното оценување,

-       да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,

-       да поминал најмалку две години на тековното работно место и

-       да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

 

 

    Рокот за поднесување на пријавата со доказите трае 5 (пет) дена од денот на објавување на web страната на Државното правобранителство  и на web страната на Агенцијата за администрација.

 

    Кандидатите за унапредување се пријавуваат на интерен оглас со поднесување на пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата и истата преку архивата на Државното правобранителство на Република македонија  ја доставуваат до Секторот за управување со човечки ресурси, Одделение за организациски развој и обука.

 

       Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни.

 

       НАПОМЕНА: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци, ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка по овој оглас.

 

 

                                                                               ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА

                                                                                    РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Изработил: Хилда Серафимовска                                                               ФЕХМИ СТАФА

Одобрил: Андријана Сливоска                                                             

 

 

2        
2 Број на извршители:................. (2) извршители

Ниво: В1

Работно место: Советник за правни работи

Одделение: Одделение за правни работи и застапување

Сектор: Сектор за правни,општи и заеднички работи

Звање : Советник

Орган : Државно правобранителство на Република Македонија

            3. Број на извршители

Покрај доказите за исполнување  на општите услови за прием на административни службеници утврдени во член 31 став 1 од Законот за административни службеници, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови согласно Правилникот за систематизација на работни места во Државното правобранителство на Република Македонија и тоа:

 

3        Број на извршители:................. (2) извршители

Ниво: В1

Работно место: Советник за правни работи

Одделение: Одделение за правни работи и застапување

Сектор: Сектор за правни,општи и заеднички работи

Звање : Советник

Орган : Државно правобранителство на Република Македонија

            3. Број на извршители:................. (1) извршител

Работно место: Самостоен референт-технички секретар на Државниот правобранител на РМ

Ниво:Г1

Одделение: Одделение за  општи и заеднички работи

Сектор: Сектор за правни,општи и заеднички работи

Звање : Самостоен референт

Орган : Државно правобранителство на Република Македонија

4        Број на извршители:................. (2) извршители

Работно место: Виш референт- архивар

Ниво:Г2

Одделение: Одделение за  општи и заеднички работи

Сектор: Сектор за правни,општи и заеднички работи

Звање : Виш референт

 1. Орган : Државно правобранителство на Република Македонија