Печати

Советници во ДПРМ за конкретно подрачје

Posted in Советници РМ

ЗА БИТОЛА


ЗОРКА КУКУРЕКОВСКА ЛЕКОВСКА 
- Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Битола
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 13.02.1953 година во с.Смилево - Демир Хисар.
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- Од 01.07.1979 година приправник во Јавно правобранителство Битола за општините Битола и Демир Хисар 
- Од 13.02.1981 година Самостоен стручен соработник во  Јавно правобранителство Битола за општините Битола и Демир Хисар
- Од 1987 до 1996 година Заменик јавен правобранител за општините Битола и Демир Хисар
- Од 1996 година Стручен соработник во Јавното правобранителство на РМ за подрачје Битола
- од 20.08.2007 година Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Битола

СНЕЖАНА ДИМОВСКА ЗДРАВКОВСКА 
- Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Битола
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 28.10.1955 година во Битола.
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1984 година приправник во Јавно правобранителство Битола 
- од 20.08.2007 година Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Битола

СИЛВАНА ВЕЉАНОВСКА
- Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Битола
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 25.06.1963 година во Битола.
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1987 до 1990 година вработена во ГЗРО Младост - Битола Референт по работни односи
- Од Јануари 1993 година до Декември 2006 година вработена како адвокат.
- Од Јануари 2007 година до Септември 2009 година вработена како Управител во АПВ Зета Битола 
- Од 15.09.2009 година вработена како советник за правни работи во Државно Правобранителство за подрачје Битола

ЗА ВЕЛЕС


ЛИЛА ТАЛЕВСКА 
- Советник за правни работи за подрачје Велес
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 07.09.1961 во с. Мало Коњари Прилеп
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 01.11.1989 до 05.1992 волонтер во Јавно правобранителство на РМ за Општина Велес
- Од мај 1992 година приправник па стручен соработник во Јавно правобранителство на Република Македонија, а сега советник во Државно правобранителство за подрачје Велес 

ЗА ГЕВГЕЛИЈА


ВЕЛИКА РИСТОВА 
- Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Гевгелија
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 04.11.1962 година во Гевгелија
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 01.09.1998 година Стручен соработник во Јавното правобранителство  
- Од 20.08.2007 година Советник во Државно правобранителство на Република Македонија за подрачје Гевгелија

ЗА ГОСТИВАР

- Советникот Светлана Рафаиловска од 14.01.2010 година е избрана за Државен правобранител за подрачје Гостивар

ЗА КОЧАНИ

 

ЗА КУМАНОВО


СУНЧИЦА ЧУРИЌ

- Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачје Куманово
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена на 18.09.1955 година во Куманово.
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.
РАБОТНО ИСКУСТВО:
- ЧИК Куманово на работно место правен референт и подоцна шеф на правна служба. 
- Од 17.07.1995 година до 31.07.1998 година Адвокат во Куманово.
- Од 01.09.1998 година самостоен стручен соработник  во Јавно правобранителство на РМ за подрачје Куманово
- Од 01.04.2004 година советник во Јавното правобранителство на РМ за подрачје Куманово,
- Од 10.01.2005 година Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Куманово
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за Куманово
- Од 01.01.2010 година е Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачје Куманово

ЗА КАВАДАРЦИ


СНЕЖАНА ГЕЛОВА 
- Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Кавадарци
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 28.01.1968 година во Кавадарци
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1997 до септември 1998 година  адвокат 
- Од септември 1998 година стручен соработник во Јавното правобранителство за подрачје Кавадарци
- Од 2004 година  Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Кавадарци
- од 20.08.2007 година Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Кавадарци

ЗА ОХРИД


ЕЛИЗАБЕТА ЛУКАНОВСКА 
- Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Охрид
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 29.09.1965 во Прилеп 
ОБРАЗОВАНИЕ: правен факултет со положен правосуден испит
РАБОТНО ИСКУСТВО:
- 1992 до 1998 година волонтер при Основен суд Охрид
- од 1998 година Советник во Јавно правобранителство на Република Македонија за подрачје Охрид
- од 20.08.2007 година Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Охрид

ЗА ПРИЛЕП

Жаклина Дамческа

Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Прилеп

Лични податоци: Родена на 29.11.1967 година во Прилеп

Образование: Дипломиран правник со положен правосуден испит и положен нотраски испит

Работно искуство:

Од 1990 година до 1996 година – Администратор во Агромел Прилеп

Од 1996 година  до 1998 година референт за продажба Тиара Прилеп

Од 1998 година до 2000 година волонтер во Адвокатска канцаларија во Прилеп

Од 2000 година до 2006 година правен застапник и управител во Ипсилон Томас Вулинос

Од 2006 година до 2008 година проект менаџер во Единица на Локална Самоуправа на Општина Прилеп

-       Во 2008 година волонтер во Основен суд Прилеп

-       Од 2008 година до 2011 година администратор за меѓународна соработка на Универзитет Св. Климент Охридски Битола

-       Од 2009 година  до 2013 година Советник за правни прашања во Думигал Марбле ДОО увоз-извоз Прилеп

-       Од 01.03.2013 година вработена како Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Прилеп

 

ЗА СТРУМИЦА


МИРЈАНА ПАНАЈОТОВА
- Советник за правни работи во Државното правобранителствоза подрачје Струмица
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена на 18.12.1968 год. во Струмица.
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.
РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 1995 год.  волонтер во Јавното правобранителство на Општина Струмица.
- Од 1997 год. стручен соработник во истиот орган.
- Од 07.04.2005 год.  Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Струмица
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за Струмица 
- Од 01.01.2010 година е Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Струмица

ТАТЈАНА ДОНКОВА 
- Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Струмица
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 17.03.1969 година во Струмица
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 01.08.1992 година до 01.08.1994 година адвокатски приправник - волонтер кај адвокат Силвана Бержецка од Струмица
- Од 10.07.1995 година до 20.02.1997 година адвокат
- Од 20.02.2007 година Секретар на Советот на општина Василево
- Од 30.01.2004 година Референт за административни општо стручни работи, информирање и месна самоуправа а потоа и Раководител на Одделението за правни финансиски и општи работи
- Од 07.02.2006 година Советник за правни работи во Јавно правобранителство на Република Македонија за подрачје Струмица и
- од 20.08.2007 Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Струмица

 

ЗА ТЕТОВО

СНЕЖАНА ИСАЕВСКА
- Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Тетово
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена на 08.08.1961г. во Тетово
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од септември 1990 до септември 1992 година волонтер во Основен суд Тетово
- Од јули 1998 до март 2004 година Самостоен стручен соработник во Јавно Правобранителство Тетово
- Од април 2004 Советник за правни работи во Државното правобранителство Тетово
- Од февруари 2007 Овластено лице за посредување при давање информации од јавен карактер во Државното правобранителство на Република Македонија за Тетово
- од 20.08.2007 Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Тетово

ЗА ШТИП

Ценка Ефтимова

Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Штип

Лични податоци: Родена на 09.02.1982 година во Штип

Образование: Дипломиран правник со положен правосуден испит

Работно искуство:

  • Од 01.09.2009 година до 01.3.2013 – Општина Штип (Одделение за правно-нормативни работи, јавни набавки и поддршка на Совет)
  • 01.03.2013 година вработена како Советник за правни работи во Државното правобранителство за подрачје Штип