Печати

Советници во ДПРМ за подрачје Скопје

РЕНАТА БОГЕСКА
- Советник за правни работи за подрачје Скопје
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Роден 23.03.1973 година во Скопје
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит
РАБОТНО ИСКУСТВО:
- 1г. 8. 7дена вработена како адвокатски приправник во адвокатска канцеларија
- 4г. 11м. 26д. Внатрешен Директор на Работнички универзитет "Крсте Мисирков" - Кичево
- 1 година Раководител на Службата за општи и заеднички работи 
- На 01.12.2008 година се вработува како Советник во Државното правобранителство на Република Македонија за Скопје

 

СВЕТЛАНА ПОПОВИЌ 
- Советник за правни работи за подрачје Скопје 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена сум на 03.09.1975 година во Куманово
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 01.07.1999 година до 15.07.2005 година како волонтер во Основен суд Куманово
- На 05.10.2007 година се вработена како Советник во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.

 


ЈУЛИЈАНА МАНЕВСКА
Советник за обука, вработување и мотивација.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена на 25.11.1975 година во Скопје

ОБРАЗОВАНИЕ: Филозофски факултет, Институт за одбрана

РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- 2001 година Министерство за одбрана, Експерт во Центарот за управување со кризи.
- 2002 година Европско движење, асистент на проект Школа за политика
- 2004 - 2009 година Нетра, менаџер за квалитет, Овластено лице за класифицирани информации
- 2005 - 2007 година СУГС Ѓорѓи Димитров, професор по Мир толеранција и заштита
- На 21.04.2010 година вработена како Советник во Државното правобранителство на Република Македонија.

.

ИЛИНКА ЈУРУКОВСКА-СТЕГЊАЈА
Советник за Буџетска координација во Државно правобранителство на Република Македонија

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Дата и место на раѓање: 19.10.1975, во Скопје

ОБРАЗОВАНИЕ: Економски факултет- финансии и банкарство

РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- од 01.12.1995-01.07.2001год. Емпа Комерц
- од 02.07.2001-17.10.2005год. Орка Спорт
- од 26.10.2005-22.04.2010год. ЈП Јасен
- На 23.04.2010год. вработена како Советник за сметководствени работи на град Скопје во Државно правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје

.