Печати

Раководни службеници

Posted in Советници Скопје

Државен советник за општи и правни работи

АНДРИЈАНА СЛИВОСКА


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена на ден 24.09.1962 година во Скопје.

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет    со  положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 01.08.1989 година вработена на местото Стручен соработник во Јавното правобранителство на Град Скопје.
- Од 01.10.1996 година работи во Јавното правобранителство на Република Македонија на местото Стручен соработник.
- Од 2002 година на работно место Соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје
- Од 2004 година Советник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.
- Од 2007 година со донесување на новиот Закон за државно правобранителство е Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.
- Државен советник за општи и правни работи од 15.03.2010 година

Раководител на Одделение за организациски развој и обука

ХИЛДА СЕРАФИМОВСКА

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Дата и место на раѓање: 20.12.1960, во Куманово

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет - правосудна насока, со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- Од февруари 1988  г. до јули 2001 г. вработена во ЧИК Куманово  со позиција:
 1. Правен референт / февруари  1988 - ноември 1993 година/
 2. Шеф на правна служба /декември 1993 -јуни 1999/
 3.Раководител на општ,правен и кадровски сектор /јуни 1999-јули 2001/
-Од јули 2001 г. до 01.10 2004г. вработена во приватна фирма КАЕСАР како правен застапник
-Од 01.10.2004 г. до 20.04.2010 врши  адвокатска дејност  со седиште во Скопје
-На 21.04.2010 вработена како Советник за правни работи и застапување во Државно правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.
- Од 23.07.2013 година е раководител на одделение за организациски развој и обука.

 

Раководител на Одделение за правни работи и застапување

БЛАГИЦА МИХАЈЛОСКА


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена на ден 28.10.1958 година во Прилеп.

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 15.06.1989 година вработена на местото Стручен соработник во Основно јавно обвинителство Прилеп.
- Од 01.12.1994 година работи во Јавното правобранителство на Република Македонија на местото Стручен соработник.
- Од 2002 година на работно место Соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје
- Од 2004 година Советник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.
- Од 2007 година со донесување на новиот Закон за државно правобранителство е Советник за правни работи Државното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје. 
- Раководител на Одделение за правни работи и застапување од 15.03.2010 година

 

Раководител на Одделение за внатрешна ревизија

ДИВНА НАЈДЕНОВА


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 30.04.1959 година во Тетово

ОБРАЗОВАНИЕ: Економски факултет

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 03.05.1985 година до 13.03.2008 година во ЈП Македонска Радио Телевизија
- Од 14.03.2008- Советник - Внатрешен ревизор во Државното правобранителство на Република Македонија за Скопје 
- Раководител на Одделение за внатрешна ревизија од 15.03.2010 година