Печати

Државен правобранител за подрачје Тетово

Posted in Правобранители РМ

Гордана Цветкоска

(Во постапка на реизбор)
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 29.04.1959 год. во Тетово.

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од јануари 1983 до јуни 1993 година референт по правни работи во А.Д. "Техно промет" - Тетово. 
- Од јули 1993 до мај 1995 година директор во А.Д. "Техно промет" - Тетово. 
- Од септември 1998 до октомври 2002 година стручен соработник за подрачје Тетово во Јавното правобранителство на Р.Македонија 
- Од декември 2002 до октомври 2003 година советник во Јавното правобранителство на Р.Македонија за подрачје Тетово
- Во декември 2003 година именувана за Заменик Јавен правобранител на Република Македонија за подрачје Тетово 
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за Тетово 

Gordana_Cvetkovska_Tetovo.jpg