Печати

Државен правобранител за подрачје Струмица

Posted in Правобранители РМ

Мери Енимитева


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 07.05.1969 година во Струмица.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1995 до 1997 година  адвокатски приправник во Адвокатска канцеларија
- Од 2002 до 2010 година правен советник во Деловен центар - Струмица Инкубатор
- Од 08.06.2010 година Државен правобранител за подрачје Струмица, година со траен мандат 
meri_enimiteva.jpg