Печати

Државен правобранител за подрачје Струга

Posted in Правобранители РМ

Мирко Велјаноски

 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден во 1963 година во Струга.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1990 до 1992 година  приправник во Општински суд Струга  
- Од 1992 година секретар  во АД "Полипласт" Струга 
- Од 2003  до 2006 година - адвокат 
- Од Во 2006 година именуван за Заменик Јавен правобранител за подрачје Струга
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Струга, со траен мандат.
- Повторно избран на ден 29.05.2012година, со траен мандат
Mirko_veljanovski_Struga.jpg