Печати

Државен правобранител за подрачје Струга

Posted in Правобранители РМ

Надежда Ѓоревска 

 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена во 1963 година во Струмица.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1998 година до 2004 годсина како стручен соработник во  Јавното правобранителство на Република Македонија  за подрачје Струга
- од 2004 советник за правни прашања и застапување во граѓанска постапка во Јавно правобранителство на Република Македонија за подрачје Струга.
- Во 2006 година именуван за Заменик Јавен правобранител за подрачје Струга 
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Струга
- Повторно избрана на ден 07.12.2010 година со траен мандат

Nadezda_Gjoreska_Struga.jpg