Печати

Државен правобранител за подрачје Охрид

Posted in Правобранители РМ

Љупка Попеска

 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 1957 година во Охрид

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1984 година до 1994 година правен референт за застапување и норматива во Застава ХТД Охрид.
- Од 1994-1995 година адвокатски приправник
- Од 1995-2007 година адвокатски стручен соработник и адвокат
- Од 2007-2010 Раководител во Одделение за управна постапка во Охрид на Управата за имотно правни работи како орган во состав на МФ
- Од 12.01.2010 година - Државен правобранител за подрачје Охрид, со траен мандат
 
ljupka-popeska.jpg