Печати

Државен правобранител за подрачје Кочани

Posted in Правобранители РМ

Даниела Диванисова


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена во 1978 година во Скопје.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 2004 година до 2006 година како волонтер во Основен суд во Кочани.
- Од 2006 година до 2012 година како помошник извршител кај извршител Манојлов Горан за подрачје Берово, Делчево, Виница и Кочани. 
- Од 2012 година држаавен правобранител за подрачје Кочани со траен мандат. 
Daniela-Divanisova