Печати

Државен правобранител за подрачје Кичево

Posted in Правобранители РМ

Чедо Милошески


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден на 21.01.1957 година во Кичево.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет сп положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1991 година стручен соработник во Општинското јавно правобранителство Кичево 
- Од 2002 година до 2005 Соработник  во Јавно правобранителство за подрачје Кичево
- Од  2005 година  Советник во Јавно правобранителство на РМ за подрачје Кичево
- Од 19.12.2006 година Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Кичево     
- Од 20.08.2007 година Државен Правобранител за подрачје Кичево, со траен мандат.
- Повторно избран на ден 29.05.2012година, со траен мандат
Cedo_Miloseski_Kicevo.jpg