Печати

Државен правобранител за подрачје Гевгелија

Posted in Правобранители РМ

Катица Маркова


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 20.03.1960 во Гевгелија

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- 1985 до 1987 правник во Стручна служба на Извршниот совет на Собранието на Општина Гевгелија
- 1987 до 1992 година во Комитетот за урбанизам и градежништво во Имотно правната служба во Комитетот за урбанизам и градежништво Гевгелија
- 1992 до 1998 година даночен инспектор при Министерството за финансии УЈП Одделение Гевгелија
- 1998 до 2000 година Виш референт во УЈП Одделение Гевгелија за утврдување даночни обврски
- од 2000 до 2006 година адвокат
- 19.12.2006  до 20.08.2007 - Заменик Јавен правобранител на Република Македонија за подрачје Гевгелија
- Од 20.08.2007 година Државен Правобранител за подрачје Гевгелија, со траен мандат
- Повторно избрана на ден 29.05.2012година, со траен мандат
Katica_Markova_Gevgelija.jpg