Печати

Државен правобранител за подрачје Битола

Posted in Правобранители РМ

Мендо Брајановски


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Година на раѓање: 1962 година
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Дипломиран правник со правосуден испит подрачје Битола

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
1989-1998 година "Фринко" Битола, 
1999-2000 адвокатура, 
2000-2010 ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Битола 
од 12.01.2010 - Државен правобранител за подрачје Битола, со траен мандат
brajanovski-bt.jpg