Печати

Државен правобранител за подрачје Битола

Posted in Правобранители РМ

Виолета Костова Талевска


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена во 1968 година во Битола.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1994 година до 2002 година адвокат, 
- Од 04.02.2002 година  Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Битола . 
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Битола
- Повторно избрана на ден 20.09.2011година, со траен мандат 

Violeta_Kostova_Talevska_Bitola.jpg