Печати

Државен правобранител за подрачје Битола

Posted in Правобранители РМ

Виолета Костова Талевска


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена во 1968 година во Битола.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1994 година до 2002 година адвокат, 
- Од 04.02.2002 година  Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Битола . 
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Битола
- Повторно избрана на ден 20.09.2011година, со траен мандат 

Violeta_Kostova_Talevska_Bitola.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Велес

Posted in Правобранители РМ

Петар Новески


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден 06.11.1955 година 

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 01.04.1980 година на работа во Индустимпекс Скопје
- Од 1987 година на работа во Собрание на Општина Центар
- Од 1988година до 1992 година на работа во Градежен Институт Македонија
- Од 2001 година до 2002 година на работа во НИП Нова Македонија
- Од 03.2003 година до 06.11.2008 Адвокат
- Од 06.11.2008 година Државен правобранител за подрачје Велес, со траен мандат

petar-noveski.jpg
   

Печати

Државен правобранител за подрачје Гевгелија

Posted in Правобранители РМ

Катица Маркова


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 20.03.1960 во Гевгелија

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- 1985 до 1987 правник во Стручна служба на Извршниот совет на Собранието на Општина Гевгелија
- 1987 до 1992 година во Комитетот за урбанизам и градежништво во Имотно правната служба во Комитетот за урбанизам и градежништво Гевгелија
- 1992 до 1998 година даночен инспектор при Министерството за финансии УЈП Одделение Гевгелија
- 1998 до 2000 година Виш референт во УЈП Одделение Гевгелија за утврдување даночни обврски
- од 2000 до 2006 година адвокат
- 19.12.2006  до 20.08.2007 - Заменик Јавен правобранител на Република Македонија за подрачје Гевгелија
- Од 20.08.2007 година Државен Правобранител за подрачје Гевгелија, со траен мандат
- Повторно избрана на ден 29.05.2012година, со траен мандат
Katica_Markova_Gevgelija.jpg
   

Печати

Државен правобранител за подрачје Гостивар

Posted in Правобранители РМ

Бобан Симјановски 


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден во 1969 година во Гостивар.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет во Скопје со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 01.09.1998 година самостоен стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Гостивар 
- Од 2006 година  Заменик Јавен правобранител за подрачје Гостивар 
- Од 20.08.2007 година Државен Правобранител за подрачје Гостивар, со траен мандат.
- Повторно избран на ден 29.05.2012година, со траен мандат
Boban_Simjanovski_Gostivar.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Кавадарци

Posted in Правобранители РМ

Лидија Бошкова


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 11.05.1970 година во Кавадарци
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- од 1995 до 1997 година - волонер во Основен суд Кавадарци
- од 1997 до 2001 година - вработена во ФЕНИМАК ДОО Скопје како правник - правен застапник
- од 2001 до 2011 година вработена во ФЕНИ ИНДУСТРИ АД КАВАДАРЦИ како правник - правен застапник
- од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Кавадарци со траен мандат
Lidija-Boskova

Печати

Државен правобранител за подрачје Кичево

Posted in Правобранители РМ

Станко Китаноски


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден на 30.01.1976 година во Охрид.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен праводсуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 01.04.2000 година волонтер во адвокатска канцеларија
- Од 01.09.2001 година волонтер во Основен суд Кичево
- Од 15.10.2002 година судски приправник во Основен суд Кичево
- Од 12.01.2010 година Државен Правобранител за подрачје Кичево, со траен мандат

stanko-kitanoski.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Кочани

Posted in Правобранители РМ

Благојчо Стоименов


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден на 16.04.1965 во Кочани.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 24.05.1995 до 02.12.2008 стручен соработник во Основен суд Кочани
- Од 02.12.2008 година Државен Правобранител за подрачје Кочани, со траен мандат
Blagojco Stoimenov.jpg
   

Печати

Државен правобранител за подрачје Куманово

Posted in Правобранители РМ

Јагода Глигоровска

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 28.05.1953 година

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1978-1984 година приправник во Основен суд Куманово
- Од 1984-1992 година судија
- Од 1992 година адвокат
- Од 12.01.2010 г. е Државен правобранител за подрачје Куманово, со траен мандат

jagoda-gligorovska.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Прилеп

Posted in Правобранители РМ

Валентина Јорданоска

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 19.01.1966 година во Прилеп
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
-  2 години во Основен суд Прилеп 
-  2,5 години адвокат
- од 2008 година до 11.04.2011 Советник во Државно правобранителство на Република Македонија за подрачје Прилеп
- од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Прилеп со траен мандат 
Valentina-Jordanoska 

Печати

Државен правобранител за подрачје Струга

Posted in Правобранители РМ

Мирко Велјаноски

 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден во 1963 година во Струга.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1990 до 1992 година  приправник во Општински суд Струга  
- Од 1992 година секретар  во АД "Полипласт" Струга 
- Од 2003  до 2006 година - адвокат 
- Од Во 2006 година именуван за Заменик Јавен правобранител за подрачје Струга
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Струга, со траен мандат.
- Повторно избран на ден 29.05.2012година, со траен мандат
Mirko_veljanovski_Struga.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Тетово

Posted in Правобранители РМ

Гордана Цветкоска

(Во постапка на реизбор)
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 29.04.1959 год. во Тетово.

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од јануари 1983 до јуни 1993 година референт по правни работи во А.Д. "Техно промет" - Тетово. 
- Од јули 1993 до мај 1995 година директор во А.Д. "Техно промет" - Тетово. 
- Од септември 1998 до октомври 2002 година стручен соработник за подрачје Тетово во Јавното правобранителство на Р.Македонија 
- Од декември 2002 до октомври 2003 година советник во Јавното правобранителство на Р.Македонија за подрачје Тетово
- Во декември 2003 година именувана за Заменик Јавен правобранител на Република Македонија за подрачје Тетово 
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за Тетово 

Gordana_Cvetkovska_Tetovo.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Штип

Posted in Правобранители РМ

Сунчица Кукушева


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена на 10.10.1979 година во Штип

ОБРАЗОВАНИЕ: Дипломиран правник со просек 8,38 Свети Кирил и Методиј Правен факултет Јустинијан 1 во Скопје со положен правосуден испит 

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од Октомври 2001 до Јуни 2002 година Работа во т.н. Клиничка програма организирана на Правниот факултет за правна помош на материхјално и социјално необезбедени лица.
- Од Март 2003 година до Март 2005 година Волонтер во Апелационен суд Штип.
- Во редовен работен однос на работно место Правник во СЕМАК ФЕШН КОМПАНИ КД Штип.
- Од Август 2008 година до Декември 2008 година Секретар на земјоделскиот Машинскиот и Технолошко - техничкиот факултет при Универзитет Гоце Делчев од Штип.
- Од 01.01.2009 година Секретар во Одделот за општи и правни работи и во Одделот за човечки ресурси.
- Од 01.10.2009 година до 11.04.2011 г. во редовен работен однос на работно место советник за правни работи и застапување во Државно правобранителство за подрачје Штип
- од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Штип со траен мандат
Suncica-Kukuseva
   

Печати

Државен правобранител за подрачје Битола

Posted in Правобранители РМ

Мендо Брајановски


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Година на раѓање: 1962 година
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Дипломиран правник со правосуден испит подрачје Битола

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
1989-1998 година "Фринко" Битола, 
1999-2000 адвокатура, 
2000-2010 ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Битола 
од 12.01.2010 - Државен правобранител за подрачје Битола, со траен мандат
brajanovski-bt.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Велес

Posted in Правобранители РМ

Борче Пинев


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден на 17.09.1974 година

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 01.10.2005 - 22.09.2009 година адвокат во Велес
- Од 23.09.2009 година советник за правни работи при Државно правобранителство за подрачје Велес
- Од 09.10.2012 година Државен правобранител за подрачје Велес, со траен мандат

borce-pinev
   

Печати

Државен правобранител за подрачје Гостивар

Posted in Правобранители РМ

Шоип Фидани

Лични податоци: Роден на 11.08.1958 година во с. Добридол Гостивар

Образование: Правен факултет со положен правосуден испит

Работно искуство:

Од  01.10.1985 до 31.12.1985 година судски волонтер во Основен суд Гостивар

Од 01.01.1986 до 31.12.1987 година судски приправник во Основен суд Гостивар

Од 01.01.1988 до 10.06.1997 година стручен соработник во Основен суд Гостивар

Од 11.06.1997 до 30.102007 година судија во основен суд Гостивар

Од 30.10.2007 до 07.12.2007 година судија во Апелационен суд Гостивар

Од 01.02.2008 до 10.09.2013 година Адвокат

Од 10.09.2013 година   Државен правобранител за подрачје Гостивар со траен мандатПечати

Државен правобранител за подрачје Гостивар

Posted in Правобранители РМ

Светлана Рафаиловска


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 29.07.1967 година во Гостивар.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1992 до 1994 година волонтер во Општински суд Гостивар
- Од 1995 до 1997 година адвокатски приправник во адвокатска канцеларија
- Од 1997 до 1998 година адвокатски стручен соработник во адвокатска канцеларија на адв.Агрон Салиу во Гостивар
- Од 1998 до 2008 година Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Гостивар
- 2008 - 2010 Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Гостивар
- од 12.01.2010 година Државен Правобранител за подрачје Гостивар, со траен мандат

svetlana-gostivar.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Кичево

Posted in Правобранители РМ

Чедо Милошески


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден на 21.01.1957 година во Кичево.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет сп положен правосуден испит 
РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1991 година стручен соработник во Општинското јавно правобранителство Кичево 
- Од 2002 година до 2005 Соработник  во Јавно правобранителство за подрачје Кичево
- Од  2005 година  Советник во Јавно правобранителство на РМ за подрачје Кичево
- Од 19.12.2006 година Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Кичево     
- Од 20.08.2007 година Државен Правобранител за подрачје Кичево, со траен мандат.
- Повторно избран на ден 29.05.2012година, со траен мандат
Cedo_Miloseski_Kicevo.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Кочани

Posted in Правобранители РМ

Даниела Диванисова


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена во 1978 година во Скопје.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 2004 година до 2006 година како волонтер во Основен суд во Кочани.
- Од 2006 година до 2012 година како помошник извршител кај извршител Манојлов Горан за подрачје Берово, Делчево, Виница и Кочани. 
- Од 2012 година држаавен правобранител за подрачје Кочани со траен мандат. 
Daniela-Divanisova

Печати

Државен правобранител за подрачје Куманово

Posted in Правобранители РМ

ВАЛЕНТИНА ЈОВАНОВСКА

 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 14.01.1970 година во Скопје

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- до 1996 година адвокатски приправник кај адв.Славе Илиевски во Куманово
- Од 01.09.1998 година Самостоен стручен соработник во Јавното правобранителство за подрачје Куманово
- Од 01.04.2004 година  Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за Куманово
- Од 02.12.2008 година Државен правобранител за подрачје Куманово, со траен мандат

valentina_jovanovska_kumanovo.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Охрид

Posted in Правобранители РМ

Љупка Попеска

 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 1957 година во Охрид

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1984 година до 1994 година правен референт за застапување и норматива во Застава ХТД Охрид.
- Од 1994-1995 година адвокатски приправник
- Од 1995-2007 година адвокатски стручен соработник и адвокат
- Од 2007-2010 Раководител во Одделение за управна постапка во Охрид на Управата за имотно правни работи како орган во состав на МФ
- Од 12.01.2010 година - Државен правобранител за подрачје Охрид, со траен мандат
 
ljupka-popeska.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Струга

Posted in Правобранители РМ

Надежда Ѓоревска 

 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена во 1963 година во Струмица.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1998 година до 2004 годсина како стручен соработник во  Јавното правобранителство на Република Македонија  за подрачје Струга
- од 2004 советник за правни прашања и застапување во граѓанска постапка во Јавно правобранителство на Република Македонија за подрачје Струга.
- Во 2006 година именуван за Заменик Јавен правобранител за подрачје Струга 
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Струга
- Повторно избрана на ден 07.12.2010 година со траен мандат

Nadezda_Gjoreska_Struga.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Струмица

Posted in Правобранители РМ

Мери Енимитева


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 07.05.1969 година во Струмица.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1995 до 1997 година  адвокатски приправник во Адвокатска канцеларија
- Од 2002 до 2010 година правен советник во Деловен центар - Струмица Инкубатор
- Од 08.06.2010 година Државен правобранител за подрачје Струмица, година со траен мандат 
meri_enimiteva.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Тетово

Posted in Правобранители РМ

Јованка Ѓорѓеска

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 1958 година во Тетово.

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- од 01.04.1989 г. до 09.12.1992 судски приправник во Општински суд за прекршоци
- од 01.01.1993 г. до 01.06.1996 г. стручен соработник во Општински суд за прекршоци Тетово
- од 01.06.1996 до 09.12.1999 г. стручен соработник во Основен суд Тетово
- од 09.12.1999 г. до 29.12.2003 година Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Тетово
- од 01.052005 до 01.12.2006 адвокат
- од 16.07.2007 г. до 12.01.2010 во Министерство за правда - Сектор за државна управ а изборен систем и управни надлежности Подрачно одделение во Тетово
- од 12.01.2010 Државен правобранител за подрачје Тетово, со траен мандат

jovanka-gjorgeska.jpg