Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Posted in Правобранители Скопје

Зоран Петковски


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден 25 февруари 1967 година

РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- 1992 година - дипломиран правник за излагање во Републичка геодетска управа
- 1996 година - директор на приватно претпријатие со мешовит странски капитал 
- 1997 година - Министерство за правда
- 1998 година - стручен соработник во адвокатска канцеларија а подоцна и адвокат
- 2002 година - дипломиран правник во Министерство за одбрана како раководител на подрачно одделение
- 2005 година - во  Центар за управување со кризи  како раководител за правни работи
- 09.10.2012 година - Државен правобранител за подрачје Скопjе со траен мандат

zoran-petkovski