Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Posted in Правобранители Скопје

Златко Узуноски


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Роден 20.04.1961 година во Прилеп

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 2002 до 2003 година стручен соработник во Основен суд Скопје I Скопје                     
- Од 2003 до 2009 советник за правни работи во Државно правобранителство на Република Македонија за Скопје
- Од 02.12.2008 година е Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат
zlatko-uzunoski-skopje.jpg