Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Posted in Правобранители Скопје

 

 

Јане ЈанкуловскиЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Роден на 20.12.1976 година

во Скопје.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Правен факултет со положен

правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО:

2001-2003 Приправнички

стаж во адвокатска канцеларија

23.03.2004-30.09.2009 Адвокат

01.10.2009-19.04.2010 Помошник

директор на Сектор за правни и

општи работи Јавно претпријатие

за стопанисување со станбен и

деловен простор на Република

македонија.19.04.2010- до 

17.05.2017 Адвокат

од 17.05.2017 година Државен

правобранител за подрачје

Скопје,со траен мандат.