Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Лидија ШтерјоваЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена на ден 07.12.1967 година во Скопје.

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосудниот испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 05.10.2000 година вработена на местото Стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија.
- Од 2002 година на работно место Соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје
- Од 2004 година Советник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.
- Од 2007 година со донесување на новиот Закон за државно правобранителство е Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.
- Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси од 15.03.2010 година.
- Од 06.12.2012 година е Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат.

Lidija-Sterjova

Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Зоран Петковски


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден 25 февруари 1967 година

РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- 1992 година - дипломиран правник за излагање во Републичка геодетска управа
- 1996 година - директор на приватно претпријатие со мешовит странски капитал 
- 1997 година - Министерство за правда
- 1998 година - стручен соработник во адвокатска канцеларија а подоцна и адвокат
- 2002 година - дипломиран правник во Министерство за одбрана како раководител на подрачно одделение
- 2005 година - во  Центар за управување со кризи  како раководител за правни работи
- 09.10.2012 година - Државен правобранител за подрачје Скопjе со траен мандат

zoran-petkovski
   

Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Вишња Младеновска

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 18.07.1978 година во Скопје 

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- Од Мај 2001 година до 11.04.2011 година - правен соработник во Макпетрол АД Скопје
- од 12.04.2011 година Државен правобранител за подрачје Скопје со траен мандат

Visnja-Mladenovska

Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Александар Маринчески


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден 06.04.1971 година во Скопје 

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- Од 19.02.1998 година до 01.09.2001 адвокатски стручен соработник во адвокатска канцеларија
- Од 01.09.2001 до 03.09.2002 - адвокат
- Од 03.09.2002 година Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Скопје
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Скопје 
- Повторно избран на ден 12.04.2011 година со траен мандат
Aleksandar_Marinceski_Skopje.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена 03.12.1953 година во Прилеп

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден и нотарски испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
Од 1978 до 1996 година работев како дипл. правник во Рудници и Железарница Скопје
Од 1996-2010 работев како самостоен стручен соработник и началник во правен сектор во Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
Од 12.01.2010 година е Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат.

   

Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Златко Узуноски


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Роден 20.04.1961 година во Прилеп

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 2002 до 2003 година стручен соработник во Основен суд Скопје I Скопје                     
- Од 2003 до 2009 советник за правни работи во Државно правобранителство на Република Македонија за Скопје
- Од 02.12.2008 година е Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат
zlatko-uzunoski-skopje.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Саша Станчески

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Роден на 11.05.1961 година во Скопје

ОБРАЗОВАНИЕ:  Правен факултет - правосудна насока, со положен правосуден испит
      
РАБОТНО ИСКУСТВО:
- Од 1990 година до 2008 адвокат 
- Од 02.12.2008 Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат

stanceski-sk.jpg
   

Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

 

 

Јане ЈанкуловскиЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Роден на 20.12.1976 година

во Скопје.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Правен факултет со положен

правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО:

2001-2003 Приправнички

стаж во адвокатска канцеларија

23.03.2004-30.09.2009 Адвокат

01.10.2009-19.04.2010 Помошник

директор на Сектор за правни и

општи работи Јавно претпријатие

за стопанисување со станбен и

деловен простор на Република

македонија.19.04.2010- до 

17.05.2017 Адвокат

од 17.05.2017 година Државен

правобранител за подрачје

Скопје,со траен мандат. 

 

Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Емилија Радојкова


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Родена 23.11.1965 година во Скопје 

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО:  
- од 01.11.1996 година до 01.01.1998 година стручен соработник во Јавно правобранителство на град Скопје
- 01.01.1998 година до 23.01.2007 година советник во Јавно правобранителство на Република Македонија 
- Од 23.01.2007 година Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Скопје
- од 20.08.2007 година - Државен правобранител за подрачје Скопје 
- Повторно избрана на ден 20.09.2011 година, со траен мандат 
Emilija_Radojkova_Skopje.jpg