Печати

ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Posted in Државен правобранител

ФЕХМИ СТАФА –Државен Правобранител на Република Македонија

 

Фехми Стафа е од Скопје, дипломирал на Правниот Факултет при Државниот Универзитет во Тетово, отсек правни науки, а во моментов е магистрант при ФОН Универзитет во Скопје, отсек: Казнено Право.

Својата кариера, Стафа ja започна во 2005 година во Oсновниот Суд Скопје 2-Скопје, каде работеше до 2009 година. Од 2009-2010 работел во Секретаријатот за Спроведување на Рамковниот Договор – Влада на Република Македонија, додека од 2010 до 2018 година во Основниот суд Скопје 1 - Скопје.

Инаку, Стaфа ги има положено Правосудниот и Нотарскиот испит, а во текот на својата професионална кариера учествувал на многу бројни семинари и обуки од областа на правните науки.

На 22 август 20018 Фехми Стафа е именуван од Владата на Република Македонија за Државен Правобранител на Република Македонија.

 

FEHMI STAFA – Avokati Shtetit i Republikës së Maqedonisë

Fehmi Stafa është nga Shkupi, ka diplomuar në Fakultetin Juridik pranë Universitetit Shtetërorë të Tetovës, në drejtimin e shkencave juridike, magistrant në Universitetin FON në Shkup,  drejtimi: e drejta penale.

Karierën e tij, Stafa ka filluar në vitin 2005 në Gjykatën themelore Shkupi II – Shkup, ku ka punuar deri në vitin 2009. Prej vitit 2009 deri më 2010 ka punuar në Sekretarijatin për implementimin e Marveshjes së Ohrit– Qeveria e Republikës së Maqedonisë, ndërsa prej vitit 2010 deri vitin 2018 në Gjykatën themelore Shkupi I – Shkup.

Stafa ka kryer provimin e jurispodencës dhe noterit, dhe gjatë karierës së tij profesionale  ka marrë pjesë në shumë seminare dhe trajnime nga sfera e jurispodencës.

Më 22 gusht të vitit 2018 Fehmi Stafa është emëruar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë për Avokat të Shtetit të Republikës së Maqedonisë.

 

FEHMI STAFA - State Attorney of the Republic of Macedonia

Fehmi Stafa is from Skopje, graduated from the Faculty of Law at the State University of Tetova, Department of Law, and is currently a MP at FON University in Skopje, Department of Criminal Law.

Stafa started his career in 2005 at the Skopje Court of 2 - Skopje, where he worked until 2009. From 2009-2010 he worked in the Secretariat for Implementation of the Framework Agreement - Government of the Republic of Macedonia, and from 2010 to 2018 in the Basic Court Skopje 1 - Skopje.

Otherwise, Stafa has passed the Judicial and Notary Exam, and during his professional career he participated in numerous seminars and trainings in the field of legal science.

On August 22, 20018 Fehmi Stafa was appointed by the Government of the Republic of Macedonia for the State Attorney of the Republic of Macedonia.