Печати

Државен правобранител за подрачје Гостивар

Posted in Пензиониарани

Абдулмуталип Алији


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден во 1948 година во с. Долна Бањица.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1970 година  во Основен суд Гостивар 
- Од 1995 до 1996 година адвокат
- Од 1996 година до 2000 година - Градоначалник на Општина Бањица .      
- Од 2001 година Заменик Јавен правобранител за Подрачје Гостивар 
- Од 20.08.2007 Државен Правобранител за подрачје Гостивар
- Повторно избран на ден 07.12.2010 година со траен мандат
Abdulmutalip_Aliji_Gostivar.jpg