Печати

Државен правобранител за Скопје

Posted in Пензиониарани

Крсто Бузлиев

    
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Роден  17.09.1943 година во село Пирава Општина Валандово.    .

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен Факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 01.07.1968 година стручен соработник  во Јавното правобранителство на Град Скопје
- Од 30.06.1976 година Заменик Јавен правобранител на Град Скопје  
- Од 01.09.1995 година до 01.01.1998 година Јавен правобранител на Град Скопје
- Од 01.01.1998 година Заменик Јавен правобранител на РМ
- Од 03.10.2000 година секретар во Јавното правобранителство на Република Македонија
- Од  29.12.2003 година  Заменик Јавен правобранител на Република Македонија за подрачје Скопје
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за Скопје
- Во пензија од 01.12.2008
Krsto_Buzliev_Skopje.jpg