Печати

.

.

Печати

Државен правобранител за подрачје Гостивар

Абдулмуталип Алији


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден во 1948 година во с. Долна Бањица.
    
ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит.

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1970 година  во Основен суд Гостивар 
- Од 1995 до 1996 година адвокат
- Од 1996 година до 2000 година - Градоначалник на Општина Бањица .      
- Од 2001 година Заменик Јавен правобранител за Подрачје Гостивар 
- Од 20.08.2007 Државен Правобранител за подрачје Гостивар
- Повторно избран на ден 07.12.2010 година со траен мандат
Abdulmutalip_Aliji_Gostivar.jpg

Печати

Државен правобранител за подрачје Прилеп

Стеван Трајковски

(во пензија)

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:  Роден 21.12.1944 година во Прилеп

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 01.10.1969 година до 01.04.1977 година - Секретар во ДИК Црн Бор Прилеп
- Од 01.04.1977 до 01.06.1996 година - судија во Основен суд Прилеп
- Од 01.01.1998 Заменик Јавен правобранител за подрачје Прилеп 
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Прилеп 
stevan_trajkovski_prilep.jpg
   

Печати

Државен правобранител за подрачје Скопје

Љубица Стојановска


ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Родена на 04.02.1949 година во Гостивар.

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 1973 година приправник во Општински суд Скопје 1 Скопје 
- Од 1975 година до 1987 година судија во Општинсаки суд Скопје 1 Скопује
-  Од 1988 година до 1997 шеф на правна служба во ГП Пелагонија Скопје
- Од Ноември 1997 година до април 1999 година адвокат 
- Од 1999 година Заменик на Јавен правобранител на РМ за Подрачје Скопје, 
- Од 20.08.2007 Државен правобранител за подрачје Скопје
- Разрешена од функција поради исполнување на услови за старосна пензија на 25.09.2012 

Ljubica_Stojanovska_Skopje.jpg
   

Печати

Државен правобранител за Скопје

Крсто Бузлиев

    
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Роден  17.09.1943 година во село Пирава Општина Валандово.    .

ОБРАЗОВАНИЕ: Правен Факултет со положен правосуден испит

РАБОТНО ИСКУСТВО: 
- Од 01.07.1968 година стручен соработник  во Јавното правобранителство на Град Скопје
- Од 30.06.1976 година Заменик Јавен правобранител на Град Скопје  
- Од 01.09.1995 година до 01.01.1998 година Јавен правобранител на Град Скопје
- Од 01.01.1998 година Заменик Јавен правобранител на РМ
- Од 03.10.2000 година секретар во Јавното правобранителство на Република Македонија
- Од  29.12.2003 година  Заменик Јавен правобранител на Република Македонија за подрачје Скопје
- Од 20.08.2007 година Државен правобранител за Скопје
- Во пензија од 01.12.2008
Krsto_Buzliev_Skopje.jpg