Печати

Известување


Обука на тема: “Алтернативно разрешување на спорови” 20-30.10.2013 година Хаг, Кралство Холандија

Државниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје, Саша Станчевскиво рамките на програмата МАТРА ПАТРОЛ од Министерството за надворешни работи на Кралството Холандија за обуки за јакнење на капацитетите во претпристапниот процес од страна на Кралството Холандија беше селектиран и избран како учесник во рамките на утврдената квота за Република Македонија и ја следеше обуката за Алтернативно разрешување на спорови ( Алтернативе Диспуте Ресолутион)          во периодот од 20-30.10 2013 година во Хаг, Кралство Холандија.

 

Печати

Известување

Комората на извршители на Република Македонија во период од 30.05.2013 година - 02.06.2013 година одржа Семинар во Драч Република Албанија. На покана на Комората на извршители на Република Македонија од страна на Државното правобранителство на Република Македонија, присуствуваа Државен правобранител за подрачје Струга Надежда Ѓореска и Државен советник Андријана Сливоска.
Посебна благодарност и позитивни впечатоци изјавуваме до Комората на извршители на Република Македонија за успешно спроведениот семинар, и се надеваме дека ваквата соработка ќе продолжи и во иднина.


ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Печати

Посета на Словенија

На покана на Државното правобранителство на Република Словенија, а по повод одбележување на денот на Правобранителство на Словенија, државните правобранители Лидија Штерјова, Саша Станчевски и Зоран Петковски од Државното правобранителство на Република Македонија во деновите од 29.05 до 31.05.2013 година остварија работна средба со Генералниот државен правобранител на Република Словенија Д-р Боштјан Тратар, заменик на Генералниот државен правобранител и раководители на оддели во Државното правобранителство на Република Словенија. 


На работната средба се разменија искуства во делот на надлежностите на работата на Државните правобранителства на двете држави.

Печати

Соопштение

СООПШТЕНИЕ

     Државниот правобранител на РМ во просториите на Државното правобранителство на Република Македонија на ден 27.02.2013 година (среда) оствари работна средба со претставници на Агенција за приватизација на Република Косово, Амбасадорот на Република Македонија во Република Косово Г-динот Стојан Карајанов, Претставник од Амбасадата на Република Косово во Република Македонија ,претставници од Министерство за финансии, Министерство за надворешни работи, Министерство за економија, Агенција за катастар на недвижности, АД за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката и Бирото за судски вештачења. 
     Целта на работната средба е разгледување на можностите за размена на недвижен имот меѓу Република Македонија и Република Косово, во делот на претпријатија кои отишле во стечај или претрпеле одредена трансформација или пак да се одреди обемот на недвижниот имот кој не влегол во процесот на трансформација и кој имот евентуално би можел да се врати на Република Македонија а се наоѓа на територија на Република Косово или исплаќање на компензација за тој имот.
     На работната средба беше донесена Одлука за склучување на Протокол за соработка, кој ќе биде потпишан во текот на март месец 2013 година.

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Печати

Известување

   ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖА СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ ВО ОХРИД ВО ДЕНОВИТЕ 30.11.2012 И 01.12.2012 ГОДИНА.
   НА СОВЕТУВАЊЕТО ПРИСУСТВУВАА ДРЖАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОЛИВЕРА КИТАНОВА - МИЦЕВСКА И ДРЖАВНИТЕ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ЗА СОДВЕТНО ПОДРАЧЈЕ. НА ИСТОТО БЕА ПРИСУТНИ И ГОСТИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ, ПРЕДВОДЕНИ ОД ДИРЕКТОРОТ НА УИПР Г-ДИН ЗОРАН КРСТАНОВСКИ .
   НА СОВЕТУВАЊЕТО ОСНОВНА ТЕМА БЕШЕ ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАТИЈА ("СЛ. ВЕСНИК НА РМ" БР. 95/12) И ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ("СЛ.ВЕСНИК НА РМ" БР. 131/12).
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА